Nokia-Android-Phone-Normandy-1

Nokia i Android to połącze­nie, na które liczy sporo osób. Prob­lem w tym, że fińska firma spę­tana jest kaj­danami Microsoftu, przez co nie powin­niśmy pokładać nadziei odnośnie tej pary. Prawda jed­nak okazuje się zaskaku­jąca i możliwe, że Nokia Nor­mandy będzie pier­wszym smart­fonem Nokii pracu­ją­cym pod kon­trolą Androida. Szok i koniec świata!

Już sama decyzja o zabawach Nokii z pro­to­ty­pami bazu­ją­cymi na Androidzie brzmi mało praw­dopodob­nie. Firma jest prze­cież włas­noś­cią Microsoftu, twórcy sys­temu Win­dows Phone. Co zatem miałoby na celu wypro­dukowanie komórki z konkuren­cyjnym opro­gramowaniem? Zapewne miałoby chodzić o pro­mocję marki, lecz dla mnie i tak wydaje się to być jakieś… dziwne.

Nokia-Android-Phone-Normandy-2

Nokia o kodowej nazwie Nor­mandy to jed­nak żaden flagowiec. Urządze­nie ma należeć do rodziny Asha i być jej jed­nym z czołowych przed­staw­icieli. Zas­tosowany Android będzie mocno zmody­fikowany w sto­sunku do ory­gi­nału i mało wprawnemu użytkown­ikowi poz­nanie, że ma do czynienia z sys­te­mem Google’a będzie mogło przys­porzyć kłopot. Czy jed­nak duża nakładka sys­te­mowa nie sprawi, że smart­fon będzie się ciął? W końcu ma on należeć do niższej półki…

Nokia-Android-Phone-Normandy-5

W sieci brakuje niestety jakichkol­wiek konkret­nych infor­ma­cji odnośnie tego mod­elu. Mówi się jed­nak, że Nokia pracuje w pełni swych sił nad Nor­mandią i pokaże ją światu w pier­wszej połowie 2014 roku. Bylibyś­cie zain­tere­sowani? Ja oso­biś­cie jestem ciekaw tego, co Nokia zamierza wykombinować.

Jeszcze jedno: przed­staw­ione grafiki są jedynie fanowskimi ren­derami i prawdziwy smart­fon zapewne będzie się od nich różnił.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!