b254234-1

HTC wcale nie zamierza szy­bko zapom­nieć o mod­elu One. Jego ulep­szona wer­sja trafiła do przed­sprzedaży dla mieszkańców Wielkiej Bry­tanii i charak­teryzuje się zde­j­mowalną tylną klapką, pod którą zna­jdziemy dwa sloty na karty SIM oraz jeden na karty pamięci.

HTC One w wer­sji między­nar­o­dowej charak­tery­zował się obu­dową uni­body i mogliśmy zapom­nieć o pow­ięk­sze­nie jego pamięci przez kartę micro-SD, gdyż z taką kon­strukcją było to niemożliwe (HTC z jakichś pobudek nie lubi slotów ukry­tych po bokach obu­dowy :( ).

Niewielu jed­nak wie, że HTC One w wer­sji przez­nac­zonej na rynek chiński prezen­tuje się nieco inaczej. Posi­ada zde­j­mowalną tylną klapkę z umiejs­cowionymi pod nią slotami: pod­wójnym na MicroSIM oraz jed­nym na kartę pamięci micro-SD. Dokład­nie taka sama odmi­ana tego smart­fona trafiła do przed­sprzedaży w bry­tyjskim ofic­jal­nym sklepie HTC.

b254234

Mnie zaskakują dwie rzeczy — dlaczego postanowiono ograniczyć się do Wielkiej Bry­tanii i dlaczego zde­cy­dowano się na ten krok dopiero teraz, gdy konkurencja ofer­uje już szyb­sze i atrak­cyjniejsze smart­fony. Możliwe, że Wielka Bry­ta­nia jest kró­likiem doświad­czal­nym — jeśli sprzedaż osiąg­nie zad­owala­jący poziom, HTC zde­cy­duje się na dys­try­buowanie One’a Dual SIM na cały świat.

Oso­biś­cie jestem zda­nia, że tak powinien wyglą­dać HTC One od samego początku. Jed­noczęś­ciowa obu­dowa nie jest niczym rewela­cyjnym i zde­cy­dowanie lep­szym pomysłem jest smart­fon z tylną klapką i dwoma dodatkowymi slotami. A i baterię można wymienić gdy ta się zużyje…

Via

Ciekawe? Podziel się!