taekfoto

Odd­ział Nokii ze Zjed­noc­zonych Emi­ratów Arab­s­kich opub­likował reklamę, która jest naprawdę dzi­wna… Możemy się dzięki niej dowiedzieć, że robi­e­nie dobrych zdjęć smart­fonem jest nie mniej trudne niż opanowanie wschod­nich sztuk walki. Chyba, że korzysta się z Lumii 1020.

Tak dzi­wnej reklamy nie widzi­ałem od dawna. Za pro­mocję Lumii 1020 zabier­ają się odd­zi­ały Nokii z całego świata. Jedni mar­ketingowcy do swo­jego zada­nia pod­chodzą na poważnie, a inni wolą sobie zażar­tować. Do tych drugich zal­icza się z pewnoś­cią ekipa ze Zjed­noc­zonych Emi­ratów Arabskich.

Głównym bohaterem jest tu mis­trz Rez-Tu-Lo (co po ang­iel­sku brzmi podob­nie do “zbyt mała rozdzi­ałka”), który w zaled­wie 250 krokach chce nam przed­stawić tajniki sztuki… taek­foto (oczy­wiste naw­iązanie do kore­ańskiego Taek­wondo). Byna­jm­niej nie chodzi o dalekowschod­nie sztuki walki, lecz o… wykony­wanie dobrych zdjęć smart­fonem. Można odczuć wraże­nie, że nie jest to coś prostego. Po co jed­nak tracić czas i pieniądze na kurs, skoro można się prze­siąść na Lumię 1020?

Jak to zwykle w rekla­mach topowych Nokii bywa, celem było pokazanie zalet aparatu fotograficznego. Nie powinno to dzi­wić, gdyż w tej kwestii Finowie są bezkonkuren­cyjni. Pytanie tylko, czy taka forma zachęci kogoś do zakupu i sprawi, że o zakupie Lumii pomyśli poważnie? Coś słabo to widzę :D Spotu nie zamierzam kry­tykować — choć głosy na jego temat są dość negaty­wne, ja uważam go za… po prostu inny. Przy­na­jm­niej jest ory­gi­nalny, a co!

Via

Ciekawe? Podziel się!