qualcommtoqaam

Qual­comm jest najpop­u­larniejszym pro­du­cen­tem chipsetów przez­nac­zonych dla urządzeń mobil­nych. Już drugiego grud­nia będziemy mogli kupić stwor­zonego przez niego smart­watcha. Niestety, cena wydaje się być zaporowa…

Qual­comm nie ma doświad­czenia związanego z pro­dukcją włas­nych urządzeń. Widocznie bycie “jedynie” pro­du­cen­tem układów do sprzętu konkurencji przes­tało go intere­sować i zarząd postanowił wypuś­cić nie smart­fona, nie tablet, a… inteligentny zegarek.

Qual­comm Toq będzie mógł powal­czyć o tytuł najlep­szego smart­watcha na rynku. Ma on wyko­rzysty­wać innowa­cyjny ekran wyko­nany w autorskiej tech­nologii Mira­sol Dis­play, która poprawi widoczność w ostrym słońcu i wydłuży czas pracy na baterii. Będzie się opierać na nim cała inter­akcja, gdyż Toq nie otrzyma żad­nych fizy­cznych przy­cisków. Otrzyma za to możli­wość bezprze­wodowego ład­owa­nia Qual­comm WiPower LE.

Toq ma dzi­ałać z urządzeni­ami wyposażonymi w Androida w wer­sji co najm­niej 4.0.3.

Pier­wszy inteligentny zegarek Qual­comma trafi do sprzedaży już 2 grud­nia. Prob­le­mem jest jego cena, która wynosi aż 349$. Z jej powodu wąt­pię, by Tiq znalazł dużo nabywców…

Via

 

Ciekawe? Podziel się!