4599919487

Akcja Nokia Copter to pomysł pol­skiego odd­zi­ału Nokii na wypro­mowanie zarówno smart­fona Nokia Lumia 1020, jak i naszego nad­wiślańskiego kraju. Wcześniej mogliś­cie zobaczyć, jak prezen­tuje się Kraków przez obiek­tyw Lumii 1020 umieszc­zonej na lata­ją­cym dronie. Teraz czas na dwa kole­jne miasta: Wrocław i Warszawę.

Nokia Copter to beza­pela­cyjnie naj­ciekawsza inic­jatywa autorstwa Nokii Poland. Akcja zyskała rozgłos nie tylko w Polsce, lecz była często wspom­i­nana na branżowych por­ta­lach z zagranicy. Dzięki temu udało się wypro­mować nie tylko smart­fon, ale również nasz kraj.

Na kanale Nokii pojaw­iły się dwa nowe filmiki. Pier­wszy prezen­tuje Wrocław, a drugi Warszawę.
 

 
 
Dla smart­fona nakręce­nie atrak­cyjnego wiz­ual­nie filmiku obec­nie nie stanowi już dużego wyzwa­nia. W tym przy­padku jest jed­nak inaczej. Przy­czepi­a­jąc komórkę do czterowirnikowego drona powin­niśmy się spodziewać dużych drgań obrazu — w końcu wibracje maszyny przenos­zone są także na aparat. Jed­nakże, Lumia 1020 wyposażona jest w opty­czną sta­bi­liza­cję obrazu (OIS), dzięki czemu drga­nia udało się zminimalizować.

Muzyka z video - Koorba feat. Joanna — Some­thing Real (YouTube)

Zdję­cie główne & zdję­cia z Backstage’u: Pstykawka

 

Ciekawe? Podziel się!