windowsphone8

Win­dows Phone obec­nie jest mobil­nym sys­te­mem oper­a­cyjnym zysku­ją­cym swoją pop­u­larność najszy­b­ciej. Z nowych danych wynika, że już w dziewięt­nastu kra­jach zna­j­duje się na drugim miejscu najchęt­niej wybier­anym systemem.

O ile sytu­acja Androida i iOS-a jest sta­bilna, to Win­dows Phone przeżywa swój rozk­wit. Z miesiąca na miesiąc obe­j­muje on coraz więk­szy pro­cent wszys­t­kich urządzeń na rynku. Co prawda wciąż liczby są niez­naczne w porów­na­niu do najpop­u­larniejszej dwójki, lecz przyszłość może okazać się łaskawa dla Microsoftu.

Dane sporząd­zone przez firmę Canalys doty­czące trze­ciego kwartału 2013 mówią, że udział Win­dows Phone’a urósł o 185% wzglę­dem ubiegłego kwartału. Sprzedanych zostało 9,2 mil­ionów urządzeń i sys­tem liczy się coraz bardziej — już w 19 kra­jach stał się numerem dwa. W Fin­landii Win­dows Phone ma 39-procentowy udział. Kraje, w których radzi sobie dobrze to także: Wiet­nam — 16%, Włochy — 15%, Taj­lan­dia — 11%, Tur­cja  - 11% i Rosja — 8%.

Oczy­wiś­cie, prym wiedzie Nokia ze swoimi Lumi­ami. To właśnie jej zasługą jest to, że aż 22% Win­dows Phone’ów ma ekran więk­szy niż 5″, lecz za to tylko 3% urządzeń charak­teryzuje się ekranem o przekąt­nej więk­szej niż 6″.

Wynika z tego, że Win­dows Phone radzi sobie coraz lep­iej. Wąt­pię, by kiedykol­wiek Microsoft­owi udało się stworzyć sys­tem mobilny zagraża­jący Android­owi lub iOS-owi, lecz jego pozy­cja na miejscu trzecim wydaje się być niezagrożona.

Via

Ciekawe? Podziel się!