Nokia-Lumia-2520

Nokia nie zamierza poprzes­tać na jed­nym table­cie. Według doniesień Finowie pracują już nad kole­jnym urządze­niem tego typu, tym razem ośmiocalowym.

Oso­biś­cie Nokia Lumii 2520 budzi we mnie negaty­wne sko­jarzenia. Są one spowodowane głównie przez sys­tem oper­a­cyjny — Win­dows RT, który uważam za wyjątkowo nieu­dany. Abstrahu­jąc jed­nak od sys­temu, jest to bardzo porządny tablet o świet­nym desig­nie, prze­myślanych rozwiąza­ni­ach i bardzo dużej mocy obliczeniowej. W każdym razie, na pewno przed­stawia się ciekaw­iej od drugiej gen­er­acji tabletu Microsoft Surface.

Okazuje się, że Nokia już pracuje nad kole­jnym tabletem. Miałby on otrzy­mać nazwę kodową Illu­sion­ist. Niestety, na razie wiemy o nim jedynie tylko tyle, że otrzyma sys­tem oper­a­cyjny Win­dows RT i ośmiocalowy wyświ­et­lacz. Dane te możemy uznać za wiary­godne przez wzgląd na źródło — jest nim znany i lubiany @evleaks.

Jak już wspom­ni­ałem, do takiego tabletu zraża mnie zas­tosowany sys­tem. Jed­nakże, śmiem przy­puszczać, że do ośmiocalowego urządzenia będzie pasował dużo bardziej, niż do więk­szej Lumii 2520. Osiem cali to za mało na kom­for­towe korzys­tanie z desk­topowego Win­dowsa 8, a już z pewnoś­cią za dużo dla Win­dows Phone’a 8. Jeśli Nokia wyposaży Iluzjon­istę w porządne kom­po­nenty i aparat Pure­View, ma szanse na bycie najpop­u­larniejszym tabletem opar­tym na Win­dowsie RT. Tyle że co z tego, skoro ta plat­forma cechuje się znikomą popularnością…

Via

Ciekawe? Podziel się!