Screen-Shot-2012-10-15-at-05.48.54

Dobre wieści dla fanów Nokii — udało się jej trafić na czwartą pozy­cję w rankingu pokazu­ją­cym sprzedaż smart­fonów na tere­nie Stanów Zjed­noc­zonych. Gorzej wygląda sytu­acja z HTC, dla którego rzeczy­wis­tość okazała się wyjątkowo okrutna.

Czasy, kiedy to Nokia była numerem jeden na świecie już dawno minęły i trudno liczyć na to, że kiedykol­wiek powrócą. Jed­nakże, małymi krokami udaje się jej polep­szać swoją sytu­ację, czego przykła­dem jest ten oto diagram:

Q3-2013-USA-Market-Share-Counterpoint-Research2

Q3-2013-USA-Market-Share-Table-Counterpoint-Research

Nokia stała się czwartym najwięk­szym graczem w Stanach i wyprzedz­iła tym samym takie firmy, jak Motorola, HTC czy Black­Berry. Żadna inna firma nie odno­towała takiego wzrostu pop­u­larności w ostat­nich kwartałach i możemy się spodziewać, że w przyszłości zagar­nie więk­szą część całości.

Z dia­gramu możemy wyczy­tać także parę innych intere­su­ją­cych infor­ma­cji. Przede wszys­tkim, szok­iem może być trag­iczna sytu­acja HTC, które pla­suje się gorzej od Kyocery, ZTE czy Huaweia. Jeszcze gorzej jest z Black­Berry, który do niedawna był jed­nym z czołowych pro­du­cen­tów tele­fonów komórkowych w Stanach Zjed­noc­zonych. Z kolei o miejsce numer 1 zawz­iętą walkę toczą — oczy­wiś­cie — Sam­sung oraz Apple. Obec­nie wygrywa Apple, lecz różnica jest tak niewielka (0,1 punktu pro­cen­towego), że ciężko mówić o real­nej przewadze.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!