Nokia_Lumia_925_13_mk217-580-100

Jeśli zatęsknil­iś­cie za woj­nami paten­towymi, to macie powód do radości — Nokia starła się w sądzie z HTC. Orzecze­nie sądu głosi, że HTC narusza patent Finów, co ostate­cznie może spowodować wniesie­nie zakazu sprzedaży na niek­tóre mod­ele HTC, w tym HTC One.

HTC nie ma lekko. Dopiero co w swoim poprzed­nim wpisie wspom­ni­ałem na szy­bko o niepowodzeni­ach tej firmy w obec­nym roku, a za rogiem czai się kole­jne zło. Nazywa się ono Nokia i straszy Tajwańczyków sądami. Trudno jed­nak bronić tutaj HTC — bry­tyjski sąd stanął po stronie oskarży­ciela i przyz­nał rację - HTC naruszyło jeden z paten­tów Nokii.

Chodzi o patent EP 0 998 024, który doty­czy sposobu trans­misji danych głosowych i tek­stowych przez sieci komórkowe. Oczy­wiś­cie, HTC nie jest zad­owolone z wyniku rozprawy i zamierza się odwołać co do decyzji sądu. Jeśli się nie uda, będzie to oznaczać kłopoty. W naj­gorszym przy­padku na tere­nie Wielkiej Bry­tanii będzie obow­iązy­wał zakaz sprzedaży m.in mod­eli HTC One, HTC One SV i HTC Wild­fire. Chyba nie muszę tłu­maczyć, że HTC będzie próbowało zro­bić niemal wszys­tko, by do tego nie doszło.

To nie pier­wszy raz, gdy Nokia wytacza swe dzi­ała w kierunku HTC. Według pra­cown­ika HTC, Marka Dur­ranta, od 2012 roku Finowie złożyło już 50 pozwów prze­ci­wko Tajwańczykom.

Ciekawscy mogą obe­jrzeć patent w tym miejscu.

Via

Ciekawe? Podziel się!