Nokia_logo

Nokia opub­likowała swoje wyniki finan­sowe za trzeci kwartał 2013 roku. Możemy zauważyć, że sprzedaż smart­fonów rośnie cały czas; w opisy­wanym okre­sie sprzedano 8,8 mln sztuk Lumii.

Miło się patrzy, gdy wyniki finan­sowe prezen­tują się z miesiąca na miesiąc coraz lep­iej. Tak właśnie jest w przy­padku Nokii, która powoli wychodzi z wewnętrznego kryzysu. Po wielu kwartałach grozy okazuje się, że Win­dows Phone jed­nak się sprawdza i udało mu się zado­mowić na rynku.

Nokia od lipca do wrześ­nia bieżącego roku wygen­erowała przy­chód w wysokości 7,79 mld $ oraz zysk oper­a­cyjny 162 mln $. Udało się jej sprzedać 8,8 mln urządzeń Nokia Lumia. Jest to o 19% lep­szy wynik od tego z poprzed­niego kwartału. Względ­nie dobrze prezen­tuje się sprzedaż Ash, które znalazły 5,9 mln naby­w­ców. I tak są do bardzo małe ilości w porów­na­niu do ogól­nej sprzedaży tele­fonów komórkowych Nokii, która wyniosła 55,8 mln sztuk.

Od paru kwartałów Nokia zmaga się z restruk­tu­ryza­cją dzi­ału Nokia Soft­ware Net­works i także w tym miesiącu to właśnie ten pro­ces pochłonął najwięcej pieniędzy, bo aż 39 mln €.

Ciężko przewidzieć, co przy­darzy się Nokii w najbliższych miesią­cach. Wykup przez Microsoft może diame­tral­nie zmienić stan finan­sowy firmy. Trudno jed­nak orzec, czy w sposób pozy­ty­wny, czy wręcz przeciwnie…

Cały doku­ment mający aż 51 stron może­cie prze­jrzeć tutaj. 

Ciekawe? Podziel się!