nexusae0_ara1blogpoost_thumb

Pamięta­cie Phonebloks? Była to kon­cepcja smart­fona składa­jącego się z wielu wymi­en­nych części. Nad niemal iden­ty­cznym rozwiązaniem pracuje Motorola. Czy czeka nas przełom?

Gdy kupu­jemy kom­puter stacjonarny jesteśmy w stanie dobrać jego poszczególne kom­po­nenty w zależności od potrzeb. Fani gier zain­wes­t­ują w wypa­sioną kartę graficzną, nato­mi­ast fanów filmów HD bardziej zaciekawi pojemny dysk twardy. Ze smart­fon­ami tak nie ma — możemy jedynie kupić gotowy pro­dukt składa­jący się z części wybranych przez producenta.

Okazuje się, że Motorola może dokonać niemałego przewrotu. Mowa o pro­jek­cie Ara, który ma urzeczy­wist­nić pomysł smart­fona modularnego.

ara2blogpost_610x407

Smart­fon Motoroli miałby składać się z endoszkieletu, do którego podłączymy poszczególne części, jak np. bate­ria, aparat czy nawet fizy­czną klaw­iaturę. Co bardzo ważne, nie będziemy ograniczeni do części pro­dukowanych przez Motorolę, gdyż cały kon­cept będzie bardzo otwarty i już za kilka miesięcy Motorola ma zamiar udostęp­nić narzędzia Mod­ule Developer’s Kit (MDK).

Na pier­wszy rzut oka idea prezen­tuje się bardzo podob­nie do niedawnego Phonebloksa. Nie jest to jed­nak zrzynka; Motorola twierdzi, że nad Arą pracuje już od roku. Postanow­iła nawet pod­jąć współpracę z twórcą pomysłu na Phonebloksa, co może zwias­tować ciekawy efekt końcowy.

Motorola już wraz z pre­mierą mod­elu X pokazała, że potrafi osiągnąć całkiem sporo w kwestii per­son­al­iza­cji smart­fona. W tam­tym przy­padku mogliśmy sami wybrać kom­bi­nację kolorysty­czną urządzenia a nawet mate­riał, z którego zostanie zbudowane.

nexusae0_device-049458bbcff603e9316248aa02eaeedd_thumb

Oso­biś­cie jestem bardzo podekscy­towany tym pomysłem. Wygląda na to, że smart­fony mod­u­larne nade­jdą szy­b­ciej, niż się tego spodziewaliśmy.

Via

Ciekawe? Podziel się!