nokia-copter-dron

Nokia Pol­ska od jakiegoś czasu wrzuca na YouTube zapowiedzi swo­jego nowego pro­jektu o nazwie Nokia Copter. Czego możemy się po nim spodziewać i czego dotyczy?

Nokia Copter będzie pro­jek­tem związanym z pro­mocją smart­fonu Nokia Lumia 1020 – przy­na­jm­niej tak wygląda z najnowszego teasera wypuszc­zonego przez pol­ski odd­ział Nokii. Pro­mocja ta nie będzie się jed­nak odby­wać w stan­dar­d­owy sposób – wyko­rzys­tane zostaną do tego drony, czyli małe bez­za­ło­gowe hexacoptery.

Według mnie jest to świetna inic­jatywa, która w połącze­niu z możli­woś­ci­ami fotograficznymi smart­fona Nokia Lumia 1020 może wypaść fenom­e­nal­nie. Jak prze­cież wiemy, Lumia 1020 nie może się wsty­dzić swo­jego aparatu a co za tym idzie może wyko­rzysty­wać w pełni swoje możliwości.

Jeśli chodzi o całą inic­jatywę zas­tanaw­iam się tylko, co dokład­nie zostanie przed­staw­ione na zdję­ci­ach / fil­mach z udzi­ałem Nokii Lumia 1020? Może będzie to panorama miasta a może też zdję­cia najbardziej rozpoz­nawal­nych miejsc / budynków w Polsce? Tak czy inaczej, patrząc na pogodę za oknem jestem przeko­nany, że pomysł może okazać się świetną i niesz­tam­pową alter­natywą na pro­mocję smart­fona Nokia Lumia 1020. Oby tylko pogoda dopisała, bo pomysłów na fotografowanie, fil­mowanie jest co nie miara.

Zobacz­cie także pozostałe zapowiedzi pro­jektu Nokia Copter — rozpoczę­cie już 4 listopada! Aby nie prze­gapić pre­miery pro­jektu warto także sub­skry­bować kanał Nokii Pol­ska na YouTube oraz śledzić ich poczy­na­nia na Facebook’u.

Ciekawe? Podziel się!