40655__elopinstagram

Na pre­mierze nowych smart­fonów i tabletu kon­fer­encja w Abu Zabi się nie kończy. Była ona świetną okazją, by pokazać nowe aplikacje dla sys­temu Win­dows Phone 8.

Najwięcej radości będą mieli wszyscy ci, których pasjonuje mobilna fotografia. Nokia pokazała aplikację Refo­cus, która poz­woli zarządzać ostroś­cią zdjęć po ich wyko­na­niu. Teraz wykony­wanie nierozmy­tych fotek będzie jeszcze łatwiejsze. Refo­cus poz­woli na to, byśmy zapom­nieli o niedo­god­noś­ci­ach związanych z marnowaniem czasu na wybieranie ostrości (cza­sami przy robi­e­niu zdjęć liczy się każda cenna sekunda), bo będziemy mogli dokonać tego później. Dodatkową funkcją jest wybranie akcen­towanego koloru i spraw­ie­nie, by pozostałe zostały zamienione w odcie­nie szarości.

 

 
Druga bardzo ważna wiado­mość dla ama­torów fotografii: w prze­ciągu kilku tygodni do sklepu Win­dows Phone zaw­itają Insta­gram i Vine. Na te apki czekaliśmy naprawdę długo, a Insta­gram chyba był do tej pory najbardziej wyczeki­waną aplikacją na ten system.

Nokia Sto­ry­teller to z kolei efek­towny i prze­jrzysty album zdjęć. Na tle podob­nych rozwiązań konkurencji, Sto­ry­teller wypada naprawdę dobrze i jest chyba najład­niejszym sposobem na wyświ­et­lanie włas­nych fotek.

Bardzo zad­owoliła mnie obsługa fotografii w for­ma­cie RAW. Dzięki temu podob­nie jak w apce Refo­cus będziemy mogli zarządzać różnymi para­me­trami zdję­cia jak np. ekspozy­cją czy kon­trastem w sposób zde­cy­dowanie bardziej efek­ty­wny niż w przy­padku zwykłych jotpegów.

Kole­jną nowoś­cią jest HERE Explore, które przed­stawia naj­ciekawsze wydarzenia w pobliżu użytkown­ika. Pro­gram pok­ieruje nas do miejsce imprezy, przed­stawi jego opis, a my będziemy mogli je ocenić i wrzu­cić odpowiedni opis i zdję­cia. Zasada dzi­ała­nia  przed­stawia się  podob­nie do aplikacji coigdzie.pl, choć Nokia HERE Explore zdaje się być bardziej rozbu­dowane. Nie wiadomo jed­nak, czy zadzi­ała w Polsce.

 

Ciekawe? Podziel się!