ikasa

iKasa czyli aplikacja umożli­wia­jąca płace­nie za pomocą smart­fona w sieci sklepów detal­icznych Biedronka. Miało być pięknie ale pojaw­iły się pewne ograniczenia, które mogą już na samym początku zniechę­cić do wejś­cia w taki sys­tem płat­ności – o co chodzi?

Patrząc z tech­nicznego punktu widzenia i powołu­jąc się na infor­ma­cję pra­sową zacytujmy:

Aplikacja iKasa dzi­ała na więk­szości tele­fonów uży­wanych na pol­skim rynku, czyli na tele­fonach z sys­te­mem oper­a­cyjnym typu Android, iOS, Black­Berry, Sym­bian, Java oraz Bada.

Powtórzę jeszcze raz… więk­szości tele­fonów uży­wanych na pol­skim rynku… Black­berry, Sym­bian, Java oraz Bada.

Najwidoczniej twórcy zapom­nieli o Win­dows Phone, który w Polsce ma się całkiem nieźle, zwłaszcza gdy zestaw­imy to z wynikami glob­al­nymi lub na are­nie między­nar­o­dowej – szkoda…

Sama obsługa płat­ności mobil­nych w Biedronce będzie banal­nie prosta – to duży plus, bo jak wiadomo w takich sklepach robią zakupy zarówno ludzie starsi, jak i młodsi. Biedronka w tym względzie nie bagatelizuje nikogo – apka prosta i sier­miężna do granic możli­wości ale najwidoczniej takie było postanowie­nie jej twórców.

Na samym końcu chci­ałbym wspom­nieć jeszcze o dwóch sprawach – banki i internet.

Już wcześniej mówiło się, że aplikacja będzie współpra­cow­ała z wybranymi bankami – i tak się też stało. Do grona wybrańców zaproszeni zostali klienci trzech banków: Alior Bank, Getin Bank, Pekao SA. Gama banków może zostać posz­er­zona i nie wpłynie to na funkcjonowanie aplikacji iKasa (Biedronka szy­bko powinna się postarać o rozsz­erze­nie współpracy).

Jeśli chodzi o dostęp do inter­netu – mówiło się o tym, że będzie się można połączyć z siecią WiFi, która byłaby przy kasach. Jak jed­nak życie pokazało, pomysł został prz­erzu­cony na użytkown­ików – czy­taj: to Ty masz zad­bać o połącze­nie internetowe!

Pod­sumowu­jąc – mogła być wielka rewolucja a wyniknie z tego śred­nio akcep­towalna usługa. Pomimo tego, że sys­tem płat­ności jest innowa­cyjny biorąc pod uwagę skale dostępu do klien­tów i ilości zaan­gażowanych sklepów, wydaje mi się, że nie zachęca on użytkown­ików do stosowa­nia tego typu rozwiązań. Zabrakło chyba trochę bardziej rozwiniętego i finezyjnego mar­ketingu oraz dodatkowych pro­mocji, które wyna­gradza­łyby zwolen­ników takich płat­ności. Może jestem zbyt wybred­nym użytkown­ikiem i za wcześniej przekreślam to rozwiązanie. Mnie niestety przekreślił sam sys­tem – smart­fon z Win­dows Phone + brak wyma­ganego konta w odpowied­nim banku. Niem­niej jed­nak z cieka­woś­cią będę wypa­try­wał pier­wszych kupu­ją­cych tą metodą – może mój tok myśle­nia nieco się odmieni :)

Ciekawe? Podziel się!