lggflex3_verge_super_wide

Sam­sung ostatni wypuś­cił bardzo niety­powego smart­fona, jakim jest Galaxy Round. Jego niezwykłość polega na zas­tosowa­niu wygiętego, wklęsłego wyświ­et­lacza. LG już wkrótce pokaże model G Flex będący odpowiedzią na to urządzenie.

Zarówno Sam­sung, jak i LG od dłuższego czasu pracują nad różnymi ekspery­men­tal­nymi tech­nolo­giami związanymi z wyświ­et­laniem obrazu. Wśród tych kon­cepcji znalazło się miejsce na plan stworzenia smart­fona z wklęsłym ekranem. Została zre­al­i­zowana w ostat­nich dni­ach za sprawą Sam­sunga Galaxy Round. LG nie zamierza być z tyłu i niedługo także i ta firma pokaże swo­jego zakrzy­wionego smartfona.

LG G Flex wciąż owiany jest wieloma tajem­ni­cami i nie wiemy nic na temat jego specy­fikacji sprzę­towej z wyjątkiem tego, że otrzyma ekran Full HD o przekąt­nej 6″. Na szczęś­cie, ekipie pop­u­larnego ser­wisu The Verge udało się dotrzeć do trójwymi­arowych ren­derów przed­staw­ia­ją­cych ten model, przez co możemy poz­nać jego wygląd:

Główną różnicą w odniesie­niu do Sam­sunga jest to, że G Flex jest zakrzy­wiony nie wzdłuż osi pio­nowej, a poziomej. Trudno powiedzieć, jakie to niesie za sobą prof­ity i które z tych rozwiązań jest bardziej prze­myślane. Z pewnoś­cią zde­cy­dują o tym kon­sumenci. A nie będą musieli oni długo czekać, gdyż G Flex zostanie zaprezen­towany w listopadzie.

Via

Ciekawe? Podziel się!