Nexus-5-Android-KitKat-1-

Zarówno Android 4.4 KitKat, jak i LG Nexus 5 powinny zostać zaprezen­towane jeszcze w tym miesiącu. Nowe zdję­cia zdradzają co nieco odnośnie nowej wer­sji sys­temu dzi­ała­jącej na nad­chodzą­cym Nexusie.

Sądząc po zdję­ci­ach, Android 4.4  KitKat wniesie zde­cy­dowanie więcej zmian, niż na przykład taki Android 4.3 czy 4.2. Tego jed­nak właśnie się spodziewal­iśmy po wer­sji o zmienionej nazwie obiegowo-żywnościowej.

Pod wzglę­dem wyglądu zmieni się parę rzeczy. Otrzy­mamy między innymi nowe ikonki, tapetę oraz kolory w pasku noty­fikacji. Nie są to jakieś drasty­czne zmi­any, lecz całok­sz­tałt sprawia bardziej kolorowe (by nie powiedzieć: tęc­zowe) wraże­nie, co nasuwa sko­jarzenia z iOS-em 7.

Nowy sys­tem oznacza też rozsz­er­zoną funkcjon­al­ność. W menu ustaw­ień pojawi się okno doty­czące płat­ności. Funkcja lokaliza­cji urządzenia zostanie rozbu­dowana, a w oknie blokady pojawił się szy­bki skrót uruchami­a­jący aparat. W menu aplikacji pojaw­iło się więcej aplikacji od Google’a, które zapewne staną się pre­in­stalowane (oczy­wiś­cie jest szansa, że zostały dograne przez posi­adacza telefonu).

Niestety, z fotek nie da się wywnioskować niczego na temat samego LG Nexusa 5.

Zarówno sys­tem Android 4.4 KitKat, jak i smart­fon LG Nexus 5 powinny zostać zaprezen­towane jeszcze w tym miesiącu. Będziemy czekać!

Via

Ciekawe? Podziel się!