batman

Pamięta­cie infor­ma­cję o tym, że Bat­man to nazwa kodowa Lumii 1320? Nowe doniesienia temu zaprzeczają i dodatkowo wyjaś­ni­ają, że Bat­man będzie innym smart­fonem reprezen­tu­ją­cym niską półkę.

Nokia Bat­man według znanego inter­nauty @evleaks miała być tym samym, co Nokia Lumia 1320. Po numer­acji moglibyśmy stwierdzić, że będzie to model sto­jący w hier­ar­chii wyżej, niż fotograficzna Lumia 1020. Nic z tych rzeczy — nowe infor­ma­cje głoszą, że nie powin­niśmy się spodziewać po tym urządze­niu aż tak wiele.

Według redakcji The Verge Bat­man będzie jed­nym z tańszych Win­dows Phone’ów fińskiego pro­du­centa. W swo­jej kon­cepcji ma przy­pom­i­nać Nokię Lumia 625, która jest atrak­cyjna ze względu na niską cenę i bardzo duży ekran. Pod wzglę­dem specy­fikacji będzie bardzo podob­nie — zas­taniemy wyświ­et­lacz 4,7″, aparat główny 5 Mpix i przedni 0,3 Mpix.

Nie trudno odkryć, że Nokia Bat­man będzie urządze­niem celu­ją­cym w użytkown­ika nie mającego zami­aru wydawać dużej ilości pieniędzy, lecz chcą­cym nadążać za modą i potrze­bu­ją­cym dużego wyświ­et­lacza. Wokół tego mod­elu krąży jed­nak jeszcze dużo tajem­nic. Nie znamy nawet jego numerycznej nazwy skle­powej, a właśnie to powinno zostać ujawnione jako pierwsze.

Oczy­wiś­cie, Bat­mana powin­niśmy się spodziewać 22 października, kiedy to odbędzie się kon­fer­encja Nokii o nazwie Nokia World.

Via

Ciekawe? Podziel się!