Nokia-Asha-503

Wkrótce możemy doczekać się nie jed­nego, nie dwóch, a aż trzech nowych tele­fonów Nokia Asha. Dziś dowiedzieliśmy się, jak przed­stawia się naj­moc­niejsza z nich, czyli Asha 503.

Nokia Asha to rodz­ina urządzeń Nokii, które są czymś w rodzaju prawie-smartfonów. Najwyższe mod­ele (czyli takie, o których mowa w tym wpisie) mogą się pochwalić bardzo udanym designem oraz porząd­nym aparatem, lecz i tak nie mają one szans w star­ciu nawet z najsłab­szymi Lumi­ami. Można zatem zadać pytanie: po co je kupować? Odpowiedź jest prosta: pomimo tego, że zachowują najważniejsze funkcje multimedialno-społecznościowe, kosz­tują znacznie mniej od swoich droższych sióstr.

Znany nam dobrze @evleaks, który ostat­nio jest w swo­jej życiowej formie, przed­stawił ren­der pra­sowy przed­staw­ia­jący Nokię Asha 503. Jest to jeden z trzech komórek Asha, które zostały przez niego opub­likowane w ostat­nim cza­sie (wcześniej były to Asha 500 i Asha 502). Z wyglądu tele­fon cechuje się takim samym designem, co pozostała dwójka, a jedyną dostrze­galną różnicą jest moduł aparatu.

 

Możemy się spodziewać, że aparat będzie mocną stroną Nokii Asha 503. Oczy­wiś­cie, nie łudź­cie się — nie zas­taniemy tam z pewnoś­cią tech­nologii Pure­View czy opty­cznej sta­bi­liza­cji obrazu zwłaszcza, że napis na tyl­nej klapce infor­muje o pię­ciu megapik­selach. Jed­nos­tka aparatu jed­nakże wyróż­nia się znacznie więk­szą wielkoś­cią od tych z Ashy 500 i 502, toteż z pewnoś­cią będzie to najbardziej zaawan­sowana fotograficznie komórka ze wszys­t­kich Ash.

Liczę na to, że Nokia Asha 503 zostanie zaprezen­towana ofic­jal­nie 22 października pod­czas kon­fer­encji Nokia World.

Via

Ciekawe? Podziel się!