Biedronka-płatności-mobilne

Już od najbliższego poniedzi­ałku (07–10-2013) klienci sieci mar­ketów Biedronka będą mogli płacić za swoje zakupy z poziomu smart­fona. Taka innowa­cyjna tech­nolo­gia będzie dostępna we wszys­t­kich sklepach sieci ale nie dla każdego klienta – dlaczego?

O płat­noś­ci­ach mobil­nych pisałem już w lutym tego roku pro­mu­jąc krzyk­li­wym tytułem o rewolucyjnych płat­noś­ci­ach w sieci Biedronka. Od tego czasu minęło ponad pół roku i rewolucyjnych płat­ności nie mieliśmy. Pomysł nieco ostygł i ma być wskrzes­zony wraz z dniem 7 października 2013.

Jak będziemy mogli zapłacić tele­fonem za zakupy w Biedronce?

Założe­nia Biedronki są bardzo proste – chcą aby klient w najprost­szy sposób mógł płacić za swoje pro­dukty smart­fonem. Jaki to jest najprost­szy sposób: na wyświ­et­laczu smart­fona w aplikacji obsługu­jącej płat­ności Biedronki pojawi się kod, który będzie trzeba podać kas­jerce. Następ­nie na wyświ­et­laczu smar­fona pojawi się kwota, którą będziemy musieli zaak­cep­tować. Całość wygląda bardzo prosto – pytanie tylko, jak będzie wyglą­dał dostęp do inter­netu? Czy będziemy zmuszeni do wyko­rzys­ta­nia swoich danych paki­etowych czy też będzie ogóln­o­dostępna sieć WiFi?

Jakie banki będą obsługi­wane w ramach płat­ności mobil­nych w sieci Biedronka?

Kole­jna sprawa to dostęp­ność do płat­ności mobil­nych w Biedronce. Otóż na samym początku usługa ma być skierowana do klien­tów trzech banków:

  • Pekao SA,
  • Alior Bank,
  • Nordea Bank

Pozostali klienci będą musieli pewnie poczekać na współpracę Jeron­imo Mar­tins Pol­ska S.A. (właś­ci­ciel Biedronki) z pozostałymi bankami.

Jaka aplikacja, jakie min­i­malne kwoty?

Aby obsłużyć płat­ności mobilne w sieci sklepów Biedronka będziemy do tego potrze­bowali spec­jal­nej aplikacji. Automaty­cznie nasuwa się pytanie: jaka to będzie aplikacja i na jakie sys­temy skierowana? Pode­jrze­wam, że niemal pew­ni­akiem będzie tutaj Android. Czy pojawi się także w App Store i dostępna będzie na iPhone’a lub też czy pojawi się Mar­ket­place i będzie dostępna na Win­dows Phone? Tego pewnie dowiemy się w najbliższym cza­sie. Bardzo ważną infor­ma­cją jed­nak z punktu widzenia użytkown­ika będzie zrezyg­nowanie Biedronki z min­i­mal­nych kwot, za które będziemy mogli płacić tele­fonem. Tak więc będziemy mogli kupić pudełko zapałek i zapłacić za nie płat­noś­ci­ami mobilnymi.

Zapowiada się rewolucja!

Jest to ciekawe posunię­cie Biedronki zwłaszcza, że doty­chczas nie mogliśmy płacić nawet kartą w tych sklepach, co dla wielu klien­tów było niezrozu­mi­ałe. Dla Jeron­imo Mar­tins jed­nak oznaczało to godze­nie się z wysokimi marżami, jakie musieli płacić Visie czy Mas­ter­card. Oso­biś­cie uważam, że jest to jedno z pier­wszych masowych pode­jść do płat­ności z poziomu smart­fona w Polsce, które może dobrze rozpropagować ten rodzaj usług. Jak będzie wyglą­dało to zobaczymy w pra­niu, ja jed­nak będę musiał poczekać aż mój bank zacznie współpra­cować w ramach tego pro­jektu i wtedy z pewnoś­cią zacznę z tego korzystać.

Via

Ciekawe? Podziel się!