Android-4.3.1-nexus-7

Użytkown­icy tabletu Asus Nexus 7  mogą już teraz aktu­al­i­zować sys­tem do nowej wer­sji 4.3.1 Jelly Bean. Może to dzi­wić, lecz jeszcze nie wiadomo, co ta aktu­al­iza­cja wnosi.

Android zyskał kole­jną ofic­jalną aktu­al­iza­cję. Najnowsza wer­sja sys­temu została oznac­zona jako 4.3.1 Jelly Bean ( build JLS36I) i powinna być dostępna już wkrótce do wszys­t­kich wspier­anych urządzeń z serii Nexus.

Już teraz łatkę aktu­al­iza­cyjną można pobrać na Nexusa 7 drugiej gen­er­acji, a więc tego, który został zaprezen­towany przed paroma miesią­cami. Nie ma przeszkód, by pobrali ją Polacy, gdyż — podobno — jest dostępna także u nas.

4.3.1

Sama aktu­al­iza­cja waży jedynie 16 MB, więc wiel­kich zmian nie wnosi.  Właś­ci­wie, to nawet nie wiadomo, co tak naprawdę ona zmienia. Ofic­jalny komu­nikat wyświ­et­la­jący się przed zak­tu­al­i­zowaniem wspom­ina jedynie o polep­sze­niu wyda­jności i sta­bil­ności, lecz taką samą infor­ma­cję można było przeczy­tać także w poprzed­nich update’ach. Najpraw­dopodob­niej łatka zaw­iera jakieś hot­fiksy i nie ma na celu rozsz­erzenia funkcjon­al­ności w jakimkol­wiek stopniu.

Obec­nie bardziej intere­su­ją­cym Androi­dem jest 4.4 KitKat, który został już zapowiedziany i praw­dopodob­nie będzie mieć swoją pre­mierę pod koniec bieżącego miesiąca. KitKat przyniesie widoczne zmi­any w funkcjon­al­ności i inter­fe­jsie i trafi on nie tylko do Nexusów, a także do wielu innych mod­eli wspier­anych przez producentów.

Via

Ciekawe? Podziel się!