oled-smartphone-660x330

O smart­fonach z elasty­cznymi ekranami mówi się już od dawna i często słyszy się o nich, że zostaną przed­staw­ione lada chwila. Kto wie, może ten stan rzeczy zmieni LG, które ponoć inten­sy­wnie pracuje nad takim smartfonem?

Najwięcej doświad­czenia w dziedzinie elasty­cznych wyświ­et­laczy ma z pewnoś­cią Sam­sung, który nad tą tech­nologią pracuje od wielu lat. Kilkukrot­nie pokazy­wał już na różnych tar­gach ekrany wygięte w różne wari­ackie ksz­tałty, lecz do tej pory ta tech­nolo­gia wciąż nie trafiła do urządzeń sprzedawanych komercyjnie.

Letarg Sam­sunga może wyko­rzys­tać drugi kore­ański gigant — LG. Najnowsze doniesienia mówią, że także i ten pro­du­cent pracuje w pocie czoła nad elasty­cznymi wyświ­et­laczami. Jakby tego było mało, już w tym roku może nade­jść pre­miera pier­wszego smart­fona z takim ekranem. Możliwe, że urządze­nie będzie się nazy­wać LG X, lecz może to być tylko tym­cza­sowa nazwa kodowa.

Nie należy się spodziewać, że ten (oraz kole­jne) smart­fon będzie giętki tak, że będziemy mogli go np. zwi­jać w rulon. Niestety, obec­nie jest to niewykon­alne m.in. ze względu na pozostałe kom­po­nenty komórek, jak np. bate­ria. Mimo wszys­tko, zakrzy­wiony ekran to też postęp i krok naprzód, choć może nie tak wielki, na jaki więk­szość z nas liczy. W każdym razie, nie jest to jakieś science-fiction.

Via

Ciekawe? Podziel się!