bt4wp8

Aktu­al­iza­cja opro­gramowa­nia dla smart­fonów Nokia Lumia miała przynieść wspar­cie dla stan­dardu Blue­tooth 4.0 LE. Teraz wychodzi na jaw, że z tej metody łączności będą mogły korzys­tać jedynie Nokia Lumia 520, 620, 625 i 720.

Blue­tooth 4.0 LE nie będzie wspier­any przez wyższe mod­ele Nokii, jak Nokia Lumia 1020, 920 czy 820. Do tej pory nieśmi­ało mówiło się o tym, że aktu­al­iza­cja GDR3 wprowadzi ten stan­dard przesyłu danych do każdego ze smart­fonów Nokia Lumia, lecz okazuje się, że będzie inaczej.

Aus­tral­i­jski odd­ział Nokii podał na Twit­terze następu­jącą wiadomość:

 

 

W tłu­macze­niu: Tech­nolo­gia Blue­tooth v4.0 LE nie będzie dostępna dla bieżą­cych topowych urządzeń Lumia z powodu ograniczeń sprzętowych.

Blue­tooth 4.0 Low Energy to stan­dard umożli­wia­jący łącze­nie się z różnymi urządzeni­ami przy mniejszej maksy­mal­nej pręd­kości trans­feru i mniejszym zasięgu niż w stan­dar­d­owym pro­filu Blue­tooth, lecz zuży­wa­jący znacznie mniej energii. Rozwiązanie to doskonale się sprawdza w przy­padku m.in. zegarków blue­tooth, czu­jników tętna itp.

Może dzi­wić, że wyższe mod­ele Nokii mają takie ograniczenia sprzę­towe, a niższe już nie. W sferze domysłów pozostaje już to, czy Blue­tooth 4.0 LE trafi do urządzeń, które zade­bi­u­tują 22 października w Abu Zabi. Bądźmy jed­nak dobrej myśli. Nokia Aus­tralia w swo­jej wiado­mości umieś­ciła słowo: bieżące (cur­rent), co może być słowem-kluczem.

Via

Ciekawe? Podziel się!