bundle

Właśnie ruszyła kole­jna akcja Hum­ble Bun­dle doty­cząca gier na Androida. Dzięki niej można nabyć cztery lub sześć gier w takiej cenie, którą sami zapro­ponu­je­cie, a w dodatku wesprze­cie fun­dacje charytatywne.

Hum­ble Bun­dle to jedna z bardziej intere­su­ją­cych okazji do naby­cia paru nowych gier. Jest to akcja, w której to sami możemy wybrać, ile za nie zapłacimy. Naprawdę — nie ma tutaj żad­nych haczyków. Nie ma też żad­nej wpłaty min­i­mal­nej i możemy kupić zestaw dobrych pro­dukcji nawet za parę groszy (choć nie pole­cam tego — deweloperom też się coś od życia należy :) )
 


 
Hum­ble Mobile Bun­dle 2 zaw­iera następu­jące tytuły:

Bloons TD 5 - zadaniem gracza jest tutaj odpieranie ataku… pokaźnej liczby baloników za pomocą różnych środ­ków, w tym np. dział czy bom­bow­ców. Jest to gra z gatunku tower defense.

Punch Quest — gra plat­for­mowa, w której musimy przemieszczać się w prawo, pokonu­jąc przy okazji różne przeszkody, zwykle za pomocą pięści. Oprawa graficzna utrzy­mana jest w stylu znanym z kon­sol z przełomu lat 80. i 90.

Star Com­mand — strate­giczna gra, w której zarządzamy statkiem kos­micznym i dążymy do ekspan­sji swo­jego kos­micznego terytorium.

Time Surfer — plat­for­mówka z przewi­janą plan­szą jak w Mario, czyli coś podob­nego do Punch Quest, lecz tutaj naszą super­mocą nie jest wielka siła, a kon­trola czasu.

Car­maged­don 3D — klasyk znany z kom­put­erów. Gra wyś­cigowa ze sporą dawką bru­tal­ności, która niegdyś budz­iła wielkie kon­trow­er­sje. Tą grę można otrzy­mać tylko wtedy, gdy zapłaci­cie więcej, niż śred­nią cenę ofer­owaną przez innych.

Ravensword: Show­lands — trójwymi­arowa gra typu RPG. Jak na grę tego typu przys­tało, nie brakuje w niej sporej ilości walk z pot­worami i questów do wyko­na­nia. Tą grę można otrzy­mać tylko wtedy, gdy zapłaci­cie więcej, niż śred­nią cenę ofer­owaną przez innych.

 

Jak napisałem wyżej, dwie ostat­nie gry są dostępne tylko wtedy, gdy postanow­imy zapłacić więcej, niż śred­nią cenę. Zwykle w Hum­ble Bun­dle jest tak, że śred­nia cena rośnie z upły­wem czasu. Jeśli zatem myśli­cie o kup­nie pełnego paki­etu, najlepiej to zro­bić jak najw­cześniej. Obec­nie śred­nia cena wynosi 4,52$. Pieniądze można rozdys­ponować w dowolny sposób pomiędzy dewel­op­erami, orga­ni­za­torami akcji Hum­ble Bun­dle i fun­dac­jami charytatywnymi.

Hum­ble Mobile Bun­dle 2 skończy się 9 października o godzinie 20:00.

Hum­ble Mobile Bun­dle 2

Ciekawe? Podziel się!