Samsung-Galxy-Note2-LatestPriceinIndia.com_

Sam­sung może poszczy­cić się naprawdę rewela­cyjnymi wynikami sprzedaży swoich smart­fonów. Jego Galaxy Note II znalazł co najm­niej 30 mil­ionów naby­w­ców. Tylko pozazdrościć!

Czy Sam­sunga jest w stanie cokol­wiek zatrzy­mać? Zdaje się, że jest to niemożliwe, gdyż z roku na rok (z flagowca na flagowiec?) jego wyniki sprzedaży rosną coraz szy­b­ciej. Mamy na to kole­jny dowód - Sam­sung szczyci się, że sprzedał już ponad 30 mil­ionów egzem­plarzy swo­jego tableto­fona drugiej gen­er­acji, tj. Sam­sunga Galaxy Note II.

Dane te pochodzą od dyrek­tora naczel­nego tajwańskiego odd­zi­ału teleko­mu­nikacji firmy Sam­sung, nie­jakiego Andy’ego Tu. Infor­ma­cje te zgadzają się z wypowiedzią JK Shina sprzed kilku tygodni, w której poin­for­mował, że cała linia Galaxy Note rozeszła się w 38 mil­ionach egzem­plarzy. Galaxy Note pier­wszej gen­er­acji znalazł 10 mil­ionów nabywców.

c959be5c5f44dc23e2c153c26b

Galaxy Note II w pier­wszym miesiącu sprzedał się w 3 mil­ionach sztuk, a następny miesiąc przyniósł kole­jne 2 mil­iony. Jeszcze więk­sze sukcesy odnosi Sam­sung Galaxy S4, który w prze­ciągu dwóch miesięcy trafił do… 20 mil­ionów klien­tów. W ogóle rzecz biorąc, seria Galaxy S cieszy się dużo więk­szą pop­u­larnoś­cią od ogrom­nych Note’ów.

Aż strach pomyśleć, jak poradzą sobie Galaxy Note 3 i Galaxy S5… Jak bardzo jest w stanie ros­nąć sprzedaż kole­jnych gen­er­acji flagow­ców Sam­sunga? Trudno powiedzieć, jak bardzo jeszcze może urosnąć sprzedaż smart­fonów kore­ańskiej firmy. Mnie zas­tanawia, czy kiedyś dojdzie do sytu­acji, w której zapotrze­bowanie na jego urządzenia przewyższy możli­wości pro­duk­cyjne Sam­sunga. Mimo wszys­tko, wierzę w wyda­jność azjaty­c­kich zakładów i mam nadzieję, że tak się nigdy nie stanie ;)

Via

Ciekawe? Podziel się!