LG-Vu-3-1-big

LG zaprezen­towało swo­jego trze­ciego tableto­fona z rodziny Vu. Tak samo jak jego poprzed­nie gen­er­acje i ten model charak­teryzuje się wyjątkowo sze­rokim ekranem. To jed­nak nie jedyny powód, by się nim zainteresować.

LG Vu 3 (LG postanow­iło po raz kole­jny pozbyć się słowa Opti­mus z nazwy) to nowa propozy­cja LG dla osób  poszuku­ją­cych mobil­nego urządzenia o sporym ekranie i sporej mocy obliczeniowej.

Poprzed­nie gen­er­acje nie cieszyły się pop­u­larnoś­cią, lecz tym razem postanowiono zad­bać o wypro­dukowanie urządzenia, które może god­nie konkurować z pro­duk­tami Sam­sunga czy Sony’ego.Trzeba jed­nak wziąć pod uwagę, że cała seria Vu jest dość charak­terysty­czna i budzi ona wśród fanów tech­nologii skra­jne opinie. Wszys­tko to przez… niety­powe pro­por­cje wyświetlacza.

LG-Vu-3

No właśnie, wyświ­et­lacz. Ten cechuje się rozdziel­czoś­cią 1280 x 960 pik­seli, przekątną 5,2″ i został wyko­nany w tech­nologii IPS. To, co wyróż­nia go od innych urządzeń to jego pro­por­cje boków — nie wynoszą one 16:9, lecz 4:3. Z tego powodu można odnieść wraże­nie, że Vu 3 jest urządze­niem źle leżą­cym w dłoni i mało mobil­nym. Taki aspekt ma jed­nak wiele zalet, z których chyba najwięk­szą jest popraw­ie­nie wygody użytkowa­nia w try­bie hory­zon­tal­nym. Należy też wspom­nieć, że LG zad­bało o umieszcze­niu rysika w obudowie.

lg-vu-3 (1)

Pod wzglę­dem pozostałych podze­społów jest świet­nie - pro­ce­sor Snap­dragon 800 2,3 GHz, 2 GB RAM-u, aparat 13 Mpix i moduł LTE-A wskazują na to, że mamy do czynienia z naprawdę dobrym urządze­niem. Vu 3 korzysta z Androida w wer­sji 4.2.2 Jelly Bean.

LG Vu 3 powinien trafić do całego świata jeszcze w tym roku. Oso­biś­cie w ogóle nie byłem zain­tere­sowany pier­wszymi dwiema gen­er­ac­jami tableto­fonów Vu, lecz ten zdołał mnie zain­tere­sować. Myślę, że może być ide­al­nym narzędziem dla osób, które wyko­rzys­tują smart­fony głównie do przeglą­da­nia Internetu.

Via

Ciekawe? Podziel się!