bg-first-step

Orange ogłosiło kole­jną edy­cję swo­jej zabawy Tes­tuj z Orange. Jej uczest­nicy mają okazję przez krótki okres czasu stać się testerami flagowych smart­fonów, a najlepsi z nich będą mogli zabrać je na zawsze.

Konkurs Tes­tuj z Orange to jedna z ciekawszych inic­jatyw pol­s­kich oper­a­torów. Polega ona na tym, że wylosowane ze zgłos­zonych osób mają okazję testować smart­fony z wysok­iej półki. Pod­czas testów uczest­nicy będą musieli wykony­wać różne zada­nia wymyślone przez oper­a­tora. Osoby, które wywiążą się ze swo­jego zada­nia najlepiej, będą mogły zatrzy­mać swój testowany obiekt na zawsze.

W tej edy­cji do zdoby­cia są nie byle jakie smart­fony: Nokia Lumia 1020 i Sony Xpe­ria Z1. Oba z nich cechują się wyjątkowymi możli­woś­ci­ami fotograficznymi. Nokia za sprawą aparatu Pure­View 41 Mpix jest w stanie wykony­wać zdję­cia o niespo­tykanie wysokim poziomie szczegółów. Podob­nie jest z japońską Xperią Z1, której aparat ma co prawda mniejszą rozdziel­czość (20 Mpix), lecz wykonuje wcale nie gorsze zdjęcia.

Konkurs składa się z dwóch etapów: kwal­i­fika­cyjnego i testowego. Etap kwal­i­fika­cyjny trwa od 23 wrześ­nia do 6 października i to właśnie w tym cza­sie powin­niśmy wysyłać swoje zgłoszenia. Z kolei etap testowy rozpocznie się z dniem 21 października i skończy 10 listopada 2013 roku.

Orange pomiędzy osobami zgłos­zonymi rozlo­suje 20 smart­fonów Nokia Lumia 1020 i tyle samo Xperii Z1. Spośród nich 10 najlep­szych testerów obu tele­fonów otrzyma je na zawsze.

Aby wziąć udział w konkur­sie, należy wejść w ten link.

Ciekawe? Podziel się!