hg

Android z racji swo­jej otwartości jest podatny na mody­fikacje. W Internecie ist­nieje wiele grup, które tworzą własne wer­sje opro­gramowa­nia na smart­fony z tym sys­te­mem. Są to tak zwane Cus­tom ROM-y. W tym wpisie postaram się wytłu­maczyć osobom, które nie miały z nimi do czynienia, czy rzeczy­wiś­cie warto się nimi zain­tere­sować. Biorąc do ręki smart­fony z Androi­dem różnych firm łatwo zauważyć, że ich opro­gramowanie różni się pod wieloma wzglę­dami. SonyHTC, Sam­sung i właś­ci­wie każda inna licząca się firma korzysta z włas­nych nakładek sys­te­mowych, które nadają wygląd i dodają różne opcje. Nie każdemu jed­nak podobają się te nakładki: te od Sam­sunga czy HTC bywają bardzo zasobożerne, inne są z kolei mało funkcjon­alne, a niek­tóre po prostu brzy­d­kie (to oczy­wiś­cie kwes­tia gustu; mnie np. Touch­Wiz Sam­sunga w ogóle się nie podoba). Na ratunek mogą przyjść Cus­tom ROM-y, które są w stanie poprawić wyda­jność sys­temu i zapew­ni­ają więk­sze możli­wości personalizacji.

nexus-4

Para­noidAn­droid z funkcją PieCon­trol na Nexusie 4

 

Na początek powin­niś­cie sobie zadać pytanie: czy rzeczy­wiś­cie potrze­bu­je­cie nowego ROM-a? Trzeba pamię­tać, że ich insta­lacja wiąże się z utratą gwarancji, a sam pro­ces zmi­any sys­temu nie zawsze może prze­biec pomyśl­nie — cza­sami można uszkodzić tele­fon tak, że już nie będzie możli­wości uru­chomienia go (pod żad­nym pozorem nie spiesz­cie się z insta­lacją!). Jeśli nie narzeka­cie na płyn­ność dzi­ała­nia, nie przeszkadza Wam wygląd nakładki i jesteś­cie przyzwycza­jeni do obec­nego sys­temu (cho­ci­ażby ze względu na pre­in­stalowane aplikacje), a wer­sja Androida nie ma dla Was znaczenia, sug­erowałbym pozostanie na fab­rycznym opro­gramowa­niu. W prze­ci­wnym razie pole­cam insta­lację nowego ROM-a.

fff7d__CyanogenMod-Nexus-One

Cyanogen­Mod jest obec­nie najpop­u­larniejszym ROM-em

 

Niestety, nie jestem w stanie opisać pro­cesu insta­lacji, gdyż na niemal każdym smart­fonie prze­b­iega on inaczej. Więk­szość z nich wymaga uzyska­nia dostępu do roota, wgry­wa­niu recov­ery, wyko­na­niu kopii zapa­sowej, sflashowa­nia ROM-a, wgra­niu ker­nela i wyczyszcze­niu cache’a. Dla nieza­z­na­jomionych z tem­atem może to zabrzmieć jak czarna magia, lecz wystar­czy zaz­na­jomić się przez kilkanaście-kilkadziesiąt minut z wątkami na forum XDA, by zrozu­mieć co i jak. Wspom­ni­ane przeze mnie XDA jest skarb­nicą wiedzy na temat wgry­wa­nia ROM-ów i innych sze­roko poję­tych mody­fikacji sys­te­mowych, a link do niego zna­jdziecie na samym dole tego wpisu.

Warto też zas­tanowić się nad wyborem odpowied­niego ROM-a. Tutaj sprawa ma się podob­nie, jak w poprzed­nim punkcie — dla wielu smart­fonów jest ich całkiem sporo i trzeba się upewnić, że wybier­amy ten właś­ciwy. Powin­niś­cie unikać wer­sji beta, które mogą być niesta­bilne i okro­jone z niek­tórych funkcji oraz ROM-ów, które dopiero raczkują. Od siebie dodam, że godne polece­nia są m.in. Cyanogen­Mod, Para­noidAn­droid oraz Android Rev­o­lu­tion.

maxresdefault

Tak może wyglą­dać okno ustaw­ień w Galaxy S4 z ParanoidAndroidem.

 

Co zatem możemy zyskać wgry­wa­jąc nowe ROM-y? Przede wszys­tkim, znaczny wzrost wyda­jności. Posi­adacze słab­szych urządzeń mogą poczuć się, jakby posi­adali nowy sprzęt. Z pewnoś­cią warto zwró­cić uwagę na możli­wości kon­fig­u­racji i per­son­al­iza­cji niefab­rycznych ROM-ów. Wiele z bajerów można zauważyć od zaraz (poziomy tryb launchera, belka powiadomień ze skró­tami do najważniejszych ustaw­ień…), a inne są ukryte i wyma­gają skon­fig­urowa­nia (włącze­nie latarki przez przytrzy­manie włącznika przy wyłąc­zonym ekranie, rozbu­dowane opcje ekranu blokady…). Osoby lubiące grze­banie w ustaw­ieni­ach mogą się poczuć jak w niebie. Warto też wspom­nieć, że zastąpi­e­nie jądra sys­temu nowym może spowodować dłuższy czas pracy baterii i lep­sze wych­wyty­wanie połączenia Wi-Fi. Niestety, nie ze wszys­tkim jest tak kolorowo — po wgra­niu ROM-a AOKP (Cyanogen­Mod lub Para­noidAn­droid) nie będziecie mogli już sko­rzys­tać z wielu fab­rycznych funkcji. Jeśli często korzys­tal­iś­cie z S-Voice’a czy Blink­Feeda, powin­niś­cie się zas­tanowić, czy zalety wynika­jące z posi­ada­nia nowego sys­temu zrekom­pen­sują ich brak.

XDA Devel­op­ers Forum — skarb­nica wiedzy na temat mody­fikowa­nia Androida. To tutaj trafi­ają najświeższe ROM-y i najlep­sze porad­niki. Forum w języku angielskim.

Ciekawe? Podziel się!