Nokia-Lumia-1020-camera

Nokia Lumia 1020 w końcu jest dostępna w sprzedaży w naszym kraju. Jej cena jest spora, lecz jest to uza­sad­nione — w końcu mamy do czynienia z najbardziej fotograficznym smart­fonem na rynku.

Nokia Lumia 1020 miała swoją pre­mierę już dwa miesiące temu, lecz w naszym kraju można ją kupić dopiero od teraz. W Warsza­wie odbyła się spec­jalna kon­fer­encja, na której została zaprezen­towana. Smart­fon został wyce­niony na 2 899 zł. Spodziewałem się niższej ceny, lecz sądzę, że sprzedawcy po miesiącu czy dwóch znacznie zejdą z tej ceny. Bardziej oszczęd­nym radzę więc przeczekać ten okres ;)

Oto pełna notka pra­sowa z wydarzenia:

Dzięki innowa­cyjnej tech­nologii Pure­View firmy Nokia, Lumia 1020 uzyskuje ostrości zdjęć jak najlep­sze aparaty cyfrowe. Model jest wyposażony w matrycę drugiej gen­er­acji o rozdziel­czości aż 41 megapik­seli, układ opty­czny ZEISS z sześ­cioma soczewkami fizy­cznymi oraz funkcją opty­cznej sta­bi­liza­cji obrazu, które umożli­wiają robi­e­nie, edy­towanie oraz dzie­le­nie się zdję­ci­ami i fil­mami wideo pro­fesjon­al­nej jakości.

Dzięki nowej aplikacji Nokia Pro Cam­era, smart­fon Nokia Lumia 1020 odkrywa zoom na nowo, umożli­wia­jąc najpierw zro­bi­e­nie zdję­cia, a potem przy­bliże­nie obrazu, aby odkryć kryjące się w zdję­ciu his­to­rie, które często zaw­ier­ają więcej szczegółów, niż może wych­wycić nasze oko. Aplikacja Nokia Pro Cam­era charak­teryzuje się prze­jrzystym inter­fe­jsem, który prezen­tuje jaki wpływ ma konkretne ustaw­ie­nie na ostate­czne zdję­cie lub film i sprawia że każdy użytkownik może korzys­tać z funkcji zazwyczaj zarez­er­wowanych dla pro­fesjon­al­nych aparatów i uczyć się, jak robić jeszcze lep­sze zdjęcia.

Nokia-Lumia-1020

Nokia Lumia 1020 jest najbardziej wszech­stron­nym wśród dostęp­nych aparatów cyfrowych w smart­fonie. Jej unikalna funkcja umożli­wia jed­noczesne robi­e­nie zdję­cia o wysok­iej rozdziel­czości 38 megapik­seli do edy­cji oraz 5-megapikselowej wer­sji do udostęp­ni­a­nia w ser­wisach społecznoś­ciowych za pośred­nictwem sys­temu Win­dows Phone 8.

Zapew­ni­a­jąc możli­wość zro­bi­enia wyraźnego zdję­cia nawet w warunk­ach słabego oświ­etle­nia, Nokia Lumia 1020 umożli­wia również wyko­nanie wol­nych od rozmyć filmów z dźwiękiem stereo nawet na najgłośniejszych kon­cer­tach. Umożli­wia to funkcja Nokia Rich Record­ing, która obsługuje sześć razy głośniejszy dźwięk niż stan­dar­d­owe mikro­fony stosowane w smartfonach.

Nokia Lumia 1020 to także wiodące usługi firmy Nokia, takie jak Nokia Muzyka dla nieogranic­zonego streamingu muzyki bez reklam i abona­mentu, zestaw aplikacji HERE – zin­te­growanych usług lokaliza­cyjnych, w tym HERE Maps z funkcją rozsz­er­zonej rzeczy­wis­tości LiveSight, dzięki której w łatwy i szy­bki sposób można znaleźć nowe miejsca do robi­enia zdjęć.

 Nokia-Lumia-1020-with-Nokia-Pro-Camera

Dzięki ponad 165 000 aplikacjom i sze­rokim możli­woś­ciom per­son­al­iza­cji, sys­tem Win­dows Phone jest doskon­ałą plat­formą dla smart­fonu Nokia Lumia 1020. Użytkown­icy mogą na bieżąco wyświ­et­lać robione zdję­cia na ekranie star­towym w kafelku Zdję­cia, szy­bko je udostęp­niać w ser­wisach społecznoś­cowych, a także uzyski­wać do nich łatwy dostęp z różnych urządzeń dzięki Sky­Drive. Dedykowany przy­cisk do aparatu sprawia, że Win­dows Phone został stwor­zony z myślą o robi­e­niu zdjęć.

Sprzedaż w Polsce ruszy dzisiaj, czyli od 19.09.2013 w nieza­leżnej dystrybucji.Urządzenie pojawi się w ofer­cie oper­a­torskiej Orange i T-Mobile w nad­chodzą­cych tygod­ni­ach. Pon­adto 23 wrześ­nia br. dla wszys­t­kich chęt­nych rozpoczyna się rejes­tracja do konkursu Tes­tuj z Orange. Po udzie­le­niu poprawnych odpowiedzi na pyta­nia doty­czące nowego smart­fonu Nokia, wyse­lekcjonowani Uczest­nicy będą mogli przetestować smart­fon Nokia Lumia 1020 w ramach akcji Tes­tuj z Orange. Po zakończe­niu akcji 10 osób wygra smart­fony Nokia Lumia 1020. Więcej infor­ma­cji już wkrótce na stronie http://testuj.orange.pl/rejestracja. Cena detal­iczna Nokia Lumia 1020 to 2899 PLN. Urządze­nie będzie dostępne w kolorach: żół­tym, białym oraz czarnym.

 

Ciekawe? Podziel się!