nokia-lumia-1520

Mamy już pier­wsze infor­ma­cje na temat daty pre­miery pier­wszego tableto­fonu Nokii. Nie należy ich jed­nak trak­tować jako pewnika, gdyż jest to nie­ofic­jalny (choć zde­cy­dowanie wiary­godny) przeciek.

Nokia Lumia 1520 (zwana także jako Nokia Ban­dit, Microsoft Phablet, Nokia Beastie lub To duże od Nokii) od jakiegoś miesiąca jest obiek­tem, wokół którego w ostat­nim cza­sie pow­stało wiele plotek. Tableto­fon Nokii został już sfo­tografowany kilkukrot­nie, znamy też jego nie­ofic­jalną specy­fikację. Doświad­cze­nie każe nam spodziewać się, że Finowie planują pokazać to urządze­nie w niedalekiej przyszłości. To, co nas intere­suje najbardziej, to oczy­wiś­cie konkretna data pre­miery Lumii 1520. Ta została ujawniona przez właś­ci­ciela Twit­tera @evleaks.

Według @evleaks Nokia Lumia 1520 ma zostać zaprezen­towana 26 wrześ­nia, co zostało przekazane tym Tweetem:

 

 

Kole­jną wiado­moś­cią z tego samego źródła jest to, że Lumia 1520 otrzyma aparat 20 Mpix Pure­View. Takie infor­ma­cje mogliśmy usłyszeć już od jakiegoś czasu, lecz dobrze wiedzieć, że zostały one potwierd­zone przez czołowy kanał zaj­mu­jący się prze­ciekami na temat Nokii.

 

Jeśli chodzi o datę pre­miery, to ta infor­ma­cja jest zgodna z tym, co może­cie ujrzeć na poniższym zdję­ciu przed­staw­ia­ją­cym stronę rejes­tracji konta na wydarze­nie Nokii, które odbędzie się w Nowym Jorku w dni­ach 26–27 wrześ­nia. Teraz możemy być niemal pewni, że ta impreza doty­czy Lumii 1520.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!