phonebloks-main1

Phonebloks to wizja smart­fona, który przy­pom­ina nieco klocki Lego — każda z jego najważniejszych części zna­j­duje się w czymś na ksz­tałt klocka. Dzięki temu, zami­ast kupować nowego smart­fona, wystar­czy, że dokupimy moduł z np. lep­szym aparatem czy szyb­szym procesorem.

Phonebloks to wizja duńskiego design­era Dave’a Hakkena. Pomysł polega na tym, by stworzyć smart­fona składa­jącego się z trzech warstw: przed­niej, czyli ekranu, środ­kowej, czyli czegoś w rodzaju płyty głównej i tyl­nej, składa­jącej się z mod­ułów funkcyjnych. To właśnie one są w tym pro­jek­cie najciekawsze.

 

Wspom­ni­ane wyżej mod­uły podłącza się do środ­kowej części i zaw­ier­ają w sobie pod­sta­wowe części smart­fona. Każda kostka służy do czegoś innego — w jed­nej zna­jdzie się pro­ce­sor, w innej RAM, aparat, bate­ria lub np. głośnik. Jeśli po jakimś cza­sie użytkowa­nia stwierdzi­cie, że smart­fon jest zbyt wolny, wystar­czy, że zakupicie kostkę z szyb­szym pro­ce­sorem. Nie intere­suje Cię jakość zdjęć? Zamów małą kostkę z aparatem, a wolne miejsce wyko­rzys­taj na baterię — takich przykładów jest mnóstwo i dzięki temu każdy mógłby stworzyć swój wymar­zony telefon.

Niestety, pomysł ma jedną, ale to bardzo ważną wadę — na chwilę obecną nie jest dokład­nie powiedziane, jak miałoby prze­b­ie­gać podłączanie takich kostek w kwestii tech­nicznej (wyjaśnienia na filmiku nie wszys­t­kich przekonują) i wiele osób uważa, że idea jest nie do zre­al­i­zowa­nia na skalę masową. Na razie pro­jekt zbiera dotacje od Inter­nautów i — jeśli zostanie zebrana odpowied­nia ilość pieniędzy — może zostać w przyszłości zrealizowany.

 

Ciekawe? Podziel się!