dotrzechdych

DoTrzechDych to por­tal z recen­z­jami tańszych win, który doczekał się swo­jej aplikacji mobil­nej na Win­dows Phone oraz Android. Sama idea i zamysł są jak najbardziej trafione — możemy tam znaleźć wiele przy­dat­nych recen­zji, a baza z dnia na dzień pow­ięk­sza się o nowe nabytki. Pomimo, że strona nie zach­wyca od strony wiz­ual­nej, ważna jest część mery­to­ryczna a gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że taka ścią­gawka jest nam potrzebna właśnie w sklepie (przy wyborze wina), to taka aplikacja ma sens. Zobaczmy, co do powiedzenia mają twórcy aplikacji DoTrzechDych.

DoTrzechDych.pl to ser­wis dedykowany “zwykłym kon­sumen­tom”, którzy coraz częś­ciej się­gają po wino. W prosty i przys­tępny sposób opisuje wina dostępne w pol­s­kich sklepach — mar­ke­tach, dyskon­tach i w sklepach winiarskich.

Mech­a­nizm dzi­ała­nia aplikacji jest bardzo prosty. Chcąc wybrać wino kon­sument wskazuje sklep, w którym właśnie się zna­j­duje, lub też kry­te­ria takie jak prefer­owany smak czy kolor wina a aplikacja wskazuje wina warte uwagi bazu­jąc na rekomen­dac­jach pochodzą­cych z ser­wisu dotrzechdych.pl. Dodatkowo możliwe jest tworze­nie listy win ulubionych.

dotrzechdych1

Wcześniej miłośnicy wina mogli korzys­tać z aplikacji tylko na urządzeni­ach z sys­te­mem Android. Pozy­ty­wne komen­tarze i ogromne zain­tere­sowanie tą aplikacją skłoniło twór­ców do rozsz­erzenia jej na kole­jną plat­formę. “Nasza aplikacja to obec­nie najbardziej pop­u­larna pol­ska aplikacja mobilna związana z winem — pobrało ją niemal 10 000 osób. Co miesiąc używa jej 3000 użytkown­ików. Nieustan­nie dosta­jemy głosy, że ura­towała komuś wieczór lub pomogła wybrać wina na imprezę. Postanow­iliśmy więc iść dalej i rozsz­erzyć jej zasięg. Dzięki współpracy z Whalla Labs możemy zapro­ponować ją użytkown­ikom Nokii i innych tele­fonów z sys­te­mem Win­dows Phone. Zostanie nam już tylko iOS.” — mówi Gabriel Matwiejczyk, założy­ciel dotrzechdych.pl

Wybór Win­dows Phone jest zrozu­mi­ały, skoro to druga najpop­u­larniejsza plat­forma mobilna w Polsce, posługuje się nią 20% Pol­s­kich użytkown­ików smart­fonów” — jak mówi Piotr Biegun, CEO w Whalla Labs.

Aplikacja DoTrzechDych na plat­formę Win­dows Phone została bardzo dobrze przyjęta — zyskała niemal 6 000 użytkown­ików w pier­wszym tygod­niu obec­ności na rynku, a Microsoft wyróżnił ją poprzez pro­mocję na stronie głównej sklepu z aplikacjami.

To dla nas duże wyróżnie­nie i znak, że aplikacja to krok w dobrą stronę” – komen­tuje Gabriel Matwiejczyk.

Aplikacja jest dar­mowa i dostępna dla smart­fonów z Androi­dem, jak i Win­dows Phone.

dotrzechdych3  dotrzechdych2

Ciekawe? Podziel się!