180232645.jpg.CROP.rectangle3-large

iPhone 5S został już ofic­jal­nie zaprezen­towany. Tak, jak się spodziewal­iśmy, otrzy­mał moc­niejszy pro­ce­sor, ulep­szony aparat i… czyt­nik linii papilarnych.

Apple na swo­jej kon­fer­encji nie zapowiedział jed­nego, lecz aż dwa iPhone’y — 5C i 5S. W tym wpisie zajmiemy się tym moc­niejszym, flagowym iPhonem 5S.

Nazwa tego tele­fonu sugeruje, że jest to ulep­szony iPhone piątej gen­er­acji. Oczy­wiś­cie tak też jest, czego z resztą po Apple mogliśmy się spodziewać. Zastal­iśmy tutaj rozwiąza­nia nowsze, szyb­sze i lep­sze, lecz oprócz ulep­szeń ist­nieją­cych już rozwiązań mamy jedną nowość.

gsmarena_101

To, co Apple bardzo zach­wala w nowym iPhonie to fakt, że jest on niesamowicie szy­bki. Nowy SoC Apple A7 ma być aż 40 razy szyb­szy od swo­jego odpowied­nika z iPhone’a pier­wszej gen­er­acji, nato­mi­ast układ graficzny — 56 razy. Co bardzo ciekawe, układ pracuje w 64-bitach , co czyni iPhone’a 5S pier­wszym smart­fonem korzys­ta­ją­cym z takiej architek­tury. Bez obaw — 32-bitowe apki mają bez prob­lemu dzi­ałać także na nowym chipsecie.

gsmarena_118

Ulep­szony został także aparat, który wykonuje zdję­cia 8 Mpix. Pow­ięk­szono matrycę i dodano drugą diodę LED. Ma on wykony­wać lep­sze zdję­cia w słabych warunk­ach oświ­etle­niowych i filmy slow motion w 120 klatkach na sekundę. W sumie nic intere­su­jącego, zwłaszcza, że na rynku mamy Lumię 1020 i Xperię Z1.

gsmarena_116

 

Wyświ­et­lacz nie uległ zmi­anie — wciąż jest to czte­rocalowy panel Retina o rozdziel­czości 1136 x 640 pikseli.

 

To, co jest naj­ciekawszą nowoś­cią, to z pewnoś­cią wprowadze­nie czyt­nika linii papi­larnych. Został on zin­te­growany z przy­ciskiem Home pod ekranem. Dzięki niemu będziemy mogli zapom­nieć o wpisy­wa­niu haseł — wystar­czy, że przyłożymy do niego swój palec, a uzyskamy dostęp do danej funkcji. Oczy­wiś­cie, nic nie stanie na przeszkodzie, by dalej korzys­tać z trady­cyjnych haseł. Mówi się, że infor­ma­cje na temat odcisków pal­ców są szyfrowane na urządze­niu i nie mają do nich dostępu aplikacje zewnętrzne ani nie są przesyłane do sieci. Miejmy nadzieję, że jest to prawda.

Smart­fon będzie ofer­owany w trzech kolorach: sre­brnym, zło­tym i szarym. Do sklepów w USA, Aus­tralii, Kanadzie, Japonii, Francji, Niem­czech, Wielkiej Bry­tanii, Chin i Sin­ga­puru trafi już 20 wrześ­nia, nato­mi­ast do Pol­ski (i pozostałych kra­jów) trafi dopiero w grudniu.

 

Ciekawe? Podziel się!