BTex5TtCUAEQaus

Raczej więk­szość z Was się zgodzi ze stwierdze­niem, że Nokia Lumia 1520 to obec­nie najbardziej wyczeki­wane urządze­nie Nokii. Nowy prze­ciek przed­stawia nam jego wygląd.

Nokia co prawda przes­pała wyś­cig zbro­jeń pole­ga­jący na wstaw­ia­niu przez pro­du­cen­tów firm pro­duku­ją­cych smart­fony coraz więk­szych ekranów. Nie oznacza to jed­nak, że już do końca świata będziemy skazani na góra 4,5-calowe komórki. Wygląda na to, że fiński pro­du­cent budzi się z letargu, czym dał znać pre­mierą całkiem sporej Lumii 625. Teraz jed­nak zamierza wytoczyć cięższe dzi­ało — Nokię Lumia 1520.

Lumia 1520 będzie pier­wszym tableto­fonem Nokii. Ma ona charak­tery­zować się wyświ­et­laczem o przekąt­nej 6″ i rozdziel­czości FullHD. Sercem urządzenia ma zostać mocarny Snap­dragon 800, a wbu­dowany aparat otrzyma matrycę Pure­View 20 Mpix. Trzeba przyz­nać, że specy­fikacja przed­stawia się bardzo dobrze i nie odb­iega wcale od konkurencji z sys­te­mem Android.

BTex5TtCUAEQaus

Nokia Lumia 1520 otrzyma sys­tem Win­dows Phone 8 z aktu­al­iza­cją GDR3. To właśnie ona uczyni użytkowanie z WP8 na tak dużym ekranie przy­jem­niejszym. Poz­woli na wyświ­et­lanie aż sześ­ciu kol­umn kafelków na ekranie głównym i doda wspar­cie dla ekranów FullHD.

Kole­jną rzeczą, jaką wiemy o Lumii 1520 jest jej wygląd. To za sprawą nieza­wod­nego @evleaks, który ostat­nio jest naprawdę akty­wny. Smart­fon prezen­tuje się tak, jak każda inna Nokia z wyższej półki. Warto zwróci uwagę na jed­nos­tkę aparatu, która wiz­ual­nie bardzo przy­pom­ina tą z Lumii 925.

Via

Ciekawe? Podziel się!