nokia-bendit1

Oto kole­jny prze­ciek od znanego nam @evleaks. Tym razem pokazał on zrzut ekranu głównego w nad­chodzą­cym tableto­fonie Nokii i tym samym zmi­any w Win­dows Phone 8 po aktu­al­iza­cji GDR3.

Win­dows Phone jest sys­te­mem, który został zapro­jek­towany z myślą o nor­mal­nych, poręcznych tele­fonach komórkowych. Jego pier­wsza edy­cja, a więc Win­dows Phone 7, pozwalała na wyświ­et­lanie jedynie dwóch kol­umn na ekranie głównym. Dobrze jed­nak wiemy, w jakim kierunku rozwinęły się od tego czasu tele­fony — rozmi­ary ich ekranów rosły i rosły, więc w Win­dowsie Phone 8 zas­tosowano już cztery kolumny kafelek. To jed­nak nie jest ostat­nie słowo, bo Win­dows Phone 8 po aktu­al­iza­cji GDR3 ma zapewnić inter­fejs przys­tosowany także do naprawdę dużych tableto­fonów, co widoczne jest cho­ci­ażby po wyko­rzys­ta­niu sześ­ciu kolumn.

BTOujqMCIAEAZ2T

Na wyżej pokazanym screen­shocie doskonale widać, jak wiele infor­ma­cji będą mogli odczy­tać posi­adacze Nokii Lumia 1520 bez konieczności przewi­ja­nia ekranu. Przed­staw­ione kafelki są wyświ­et­lane w rozmi­arach 1x1, 2x2, oraz 2x4. Jestem ciekaw, czy możliwe będzie zas­tosowanie jeszcze więk­szych kafelek o innych, mniej stan­dar­d­owych rozmiarach.

Szkoda tylko, że nie znamy żad­nych dokład­nych infor­ma­cji na temat pre­miery tego tableto­fonu. Praw­dopodob­nie będzie to pier­wsza Lumia zaprezen­towana po wykupi­e­niu Nokii przez Microsoft.

Via

Ciekawe? Podziel się!