podreczniki na telefon i tablet

W nowym roku szkol­nym – uczniowie 1 i 2 klas szkół pon­adg­im­naz­jal­nych oraz klas 4 i 5 szkół pod­sta­wowych mają do dys­pozy­cji pełną ofertę podręczników w wer­sji elek­tron­icznej. E-podręcznikom towarzyszą spec­jalne aplikacje na urządzenia mobilne, które ułatwiają korzys­tanie z elek­tron­icznej oferty WSiP. To kole­jny krok Wydawnictwa w pro­ce­sie cyfryza­cji mate­ri­ałów dydak­ty­cznych, z których można korzys­tać nie tylko na kom­put­er­ach stacjonarnych czy lap­topach, ale i na table­tach oraz smart­fonach w sys­temie Android i iOS. Podob­nie jak ich trady­cyjne odpowied­niki, e-podręczniki WSiP mają apro­batę MEN.

Spec­jal­iści są zgodni – dla uczniów treści cyfrowe są nieod­zownym ele­mentem życia codzi­en­nego, a kom­puter, komórka czy tablet z dostępem do inter­netu służy za równie dobre źródło pozyski­wa­nia infor­ma­cji, jak trady­cyjna książka. Zgod­nie z bada­ni­ami ORE 73% uczniów spędza przed kom­put­erem ponad 10 godzin tygod­niowo. Ponad 44% deklaruje, że jest to czas poświę­cony na naukę. Aż 81% młodzieży szkol­nej korzysta z dostępu do inter­netu w domu, nato­mi­ast 79% — w tele­fonie komórkowym.  Co więcej, wg danych na temat dynamiki roz­woju rynku urządzeń i aplikacji mobil­nych w Polsce — im użytkown­icy są młodsi, tym częś­ciej reg­u­larnie korzys­tają z inter­netu w komórkach. Według badań Google – już co czwarty uczeń korzysta z tabletów i smart­fonów w szkole, a z bada­nia przeprowad­zonego przez WSiP wynika, że wielu nauczy­cieli (37%) pozwala uczniom na uży­wanie sprzętów mobil­nych pod­czas zajęć lek­cyjnych. Z badań Nielsena wiadomo także, że w szkołach na świecie młodzi użytkown­icy tabletów (13 lat i więcej) na lekc­jach przede wszys­tkim korzys­tają z inter­netu (51%), czy­tają książki (42%), notują (40%), czy wykonują powier­zone im zada­nia (30%).

Biorąc pod uwagę dynam­iczny rozwój urządzeń mobil­nych oraz ros­nące zapotrze­bowanie na pro­dukty w formie elek­tron­icznej, WSiP kon­sek­went­nie rozwija ofertę pro­duk­tów cyfrowych, pro­ponu­jąc w nowym roku szkol­nym 21 e-podręczników dla klas 1 i 2 szkół pon­adg­im­naz­jal­nych oraz 24 e-podręczniki dla klasy 4 i 5 szkoły pod­sta­wowej. Wszys­tkie podręczniki są dopuszc­zone do użytku szkol­nego przez min­is­tra edukacji. Opra­cow­ane przez WSiP e-podręczniki dostępne są w uni­w­er­sal­nym for­ma­cie PDF, który pozwala na odw­zorowanie ilus­tracji, wykresów, zdjęć i for­muł matem­aty­cznych w odpowied­niej jakości, a zarazem pozwala na obsługę e-booków na więk­szości nośników elektronicznych.

- Pro­ponu­jemy rozwiązanie dla nauczy­cieli i uczniów, które wpisuje się w cyfrową rzeczy­wis­tość. Do głównych zalet e-podręcznika należy jego mobil­ność – można go czy­tać  gdziekol­wiek się jest, na dowol­nym urządze­niu – na table­cie, na smart­fonie, pod­czas szkol­nej prz­erwy albo prze­jazdu auto­busem do szkoły. Pon­adto e-podręczniki są nie tylko wygodne do czy­ta­nia, ale także lże­jsze niż trady­cyjne książki, co w dobie prze­ciążonych tor­nistrów – jest wartoś­cią samą w sobie. – tłu­maczy Jarosław Matuszewski, rzecznik pra­sowy WSiP.

Dodatkowym ułatwie­niem towarzyszą­cym podręcznikom elek­tron­icznym WSiP – są dwie bezpłatne aplikacje (WSiP Liceum i Tech­nikum – dla podręczników do szkół pon­adg­im­naz­jal­nych i WSiP Szkoła Pod­sta­wowa – dla szkół pod­sta­wowych), dzięki którym zakup e-booków jest wygodny, a korzys­tanie z e-podręczników – intu­icyjne. Ceny nowych pub­likacji są niższe niż trady­cyjnych podręczników, pomimo iż VAT na pub­likacje elek­tron­iczne, w tym e-podręczniki wynosi 23% i jest znacznie wyższy niż dla książek tradycyjnych.

Bezpłatne aplikacje WSiP Szkoła Pod­sta­wowa i WSiP Liceum i Tech­nikum można pobrać:

- w sklepie Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wsip.podstawowka&hl=pl

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wsip.liceum&hl=pl

- w sklepie App Store:

https://itunes.apple.com/nz/app/wsip-szko-a-podstawowa/id673056167?mt=8

https://itunes.apple.com/nz/app/wsip-liceum-i-technikum/id673057495?mt=8&ign-mpt=uo%3D2

 


Ciekawe? Podziel się!