ballmerwindowsphones

Nowe dane przeprowad­zone przez Kan­tar mówią, że mobilny sys­tem Microsoftu radzi sobie coraz lep­iej. Jego udział wśród smart­fonów wzrósł do 8,2% w lipcu bieżącego roku, jeśli weźmiemy pięć najwięk­szych europe­js­kich rynków krajowych.

Win­dows Phone oczy­wiś­cie szy­bko nie stanie się numerem dwa lub jeden pod wzglę­dem pop­u­larności, lecz sprawy idą w dobrym kierunku. Na razie jego pozy­cja jest sta­bilna, a coraz to nowsze dane wskazują na to, że z każdym miesiącem sys­tem Microsoftu radzi sobie coraz lep­iej i nie groźny mu upadek z podium.

image_thumb

Dane przed­staw­iają stan rzeczy z lipca bieżącego roku.

Ciekawie sprawa przed­stawia się u naszych sąsi­adów z zachod­niej granicy. W Niem­czech Win­dows Phone może stać się wkrótce numerem dwa na rynku. Trudno jed­nak mówić tu o spek­taku­larnym sukce­sie Microsoftu — po prostu to Apple ma tam bardzo ciężko i zaj­muje jedynie 11,2% całości, a Win­dows Phone — 8,8%.

Spośród kra­jów uwzględ­nionych w statystykach, Win­dows Phone radzi sobie najlepiej we Francji i w Meksyku. To tam udało mu się przekroczyć próg dziesię­ciu pro­cent. Biorąc z kolei pięć najwięk­szych rynków Europy i uśred­ni­a­jąc wynik, otrzy­mamy pop­u­larność Win­dows Phone na poziomie 8,2%. W porów­na­niu do 4,9% z ubiegłego roku, jest naprawdę dobrze.

Co jed­nak intere­su­jące, mobilne okienka nie mogą się zado­mowić w Chi­nach. Państwo Środka straciło zain­tere­sowanie smart­fon­ami z tym sys­te­mem, gdyż choć w roku 2012 osiągnął 4,6%, to obec­nie udział pro­cen­towy wynosi 2,4%. Spadek jest bolesny zwłaszcza dlat­ego, że Chiny to najwięk­szy potenc­jalny rynek zbytu wszys­t­kich dóbr mate­ri­al­nych — w końcu jest to kraj liczący prawie pół­torej mil­iarda ludzi.

Via

Ciekawe? Podziel się!