leaked-asha-phones

Znany z wielu prze­cieków @evleaks infor­muje nas znowu. Tym razem przed­stawił pięć obrazków, na których zna­j­duje się Nokia Asha 502/503.

Całkiem niedawno pojaw­iła się mało znacząca plotka, która infor­mowała, że Nokia pracuje nad sied­mioma urządzeni­ami z nazwami tym­cza­sowymi: Ban­dit, Lanai, Orion, Pega­sus, Riven­dell, Shorty i Siruis. Już wiemy, że Ban­dit oznacza tableto­fon Nokii z aparatem ~20 Mpix, nato­mi­ast pozostałe nazwy nie mówiły nam nic. @evleaks w swoim prze­cieku daje do zrozu­mienia, że Pega­sus to tak naprawdę Nokia Asha 502, nato­mi­ast Lanai to Asha 503.

Asha-leak-2

Na pię­ciu zdję­ci­ach możemy dostrzec smart­fony o naprawdę ciekawym wzor­nictwie. Ich styl­istyka czer­pie garś­ci­ami z więk­szych sióstr, jak Lumia 800 czy Lumia 920 — jed­nos­tka aparatu (o rozdziel­czości 5 Mpix, chyba nie liczyliś­cie na Pure­View? ;) ) czy ksz­tałt przezroczys­tej ramki naw­iązują do tego samego stylu. Smart­fony otrzy­mają też zakrzy­wiony wyświ­et­lacz (środ­kowe zdję­cie po lewej stronie wskazuje na AMOLED!) i dotykowy przy­cisk cofa­nia pod ekranem. Design jest naprawdę wyso­kich lotów i będzie to jeden z najład­niejszych maluchów dostęp­nych na rynku.

Niestety, nie wiemy, kiedy te smart­fony zostaną zaprezen­towane ofic­jal­nie. Przy­pom­i­nam jed­nak, że to właśnie dzisiaj odbędzie się kon­fer­encja Nokii w Moskwie, a takie wydarze­nie byłoby idealnąokazją.

Ciekawe? Podziel się!