Galaxy-S-III-MHL-Dongle

Dzisiejszego dnia został zaprezen­towany stan­dard MHL 3.0. Jest to łącze, dzięki któremu możemy m.in. podłączyć smart­fona do telewiz­orów pracu­ją­cych w rozdziel­czości nawet do 4K.

Kon­sor­cjum MHL właśnie ogłosiło trze­cią odsłonę swo­jego złącza. Jest ono wyko­rzysty­wane w smart­fonach m.in. Sam­sunga, HTC, Sony i LG. Dla niew­ta­jem­nic­zonych — chodzi o ten niby-zwyczajny port ład­owa­nia, który w rzeczy­wis­tości posi­ada możli­wości wykracza­jące poza samo ład­owanie baterii. Można za jego pomocą m.in. podłączyć smart­fona do telewiz­ora i cieszyć się wyświ­et­laniem gier, zdjęć czy filmów na dużym obra­zie w wysok­iej rozdziel­czości. Funkcja ta dzi­ała bardzo sprawnie i warto się nią zain­tere­sować; z jakichś dzi­wnych przy­czyn wiele osób w ogóle nie ma o niej pojęcia.

Trze­cia gen­er­acja stan­dardu MHL — jak już wspom­ni­ałem — pozwala na przesył obrazu w rozdziel­czości do 4K (2160p/30fps), a nie, jak wcześniej, tylko do FullHD. Co ciekawe, będziemy mogli wyświ­etlić obraz nawet na kilku mon­i­torach jed­nocześnie. Złącze jest dwukierunk­owe, dzięki czemu bezprob­le­mowo poz­woli na podłącze­nie peryfer­iów takich, jak klaw­iatury, gamepady czy mikrofony.

Do korzys­ta­nia z MHL 3.0 będzie wyma­gane — jak wcześniej — podłącze­nie kabla zasi­la­jącego (ład­owanie ma odby­wać się z mocą 10W). dzięki czemu nie będziemy musieli martwić się ekspre­sowym drenażem baterii.

Nowy stan­dard ma korzys­tać z HDCP 2.2 i poz­woli na przesył dźwięku 7.1 Dolby® TrueHD oraz DTS-HD. Co ważne, będzie kom­paty­bilne wstecznie z oby­d­wiema poprzed­nimi wersjami.

Via

Ciekawe? Podziel się!