HTC Rezound Launch Event

HTC znane jest z tego, że do swoich smart­fonów wkłada pro­gramowy korek­tor dźwięku Beats Audio, zapew­ni­a­jąc nam tym samym wiele basowych wrażeń związanych z odt­warzaniem muzyki przez słuchawki. Wygląda jed­nak na to, że owocna współpraca obu firm wkrótce może się zakończyć.

W roku 2011 HTC wykupiło 50,1% udzi­ałów Beats za 300 mln $. Od tego czasu tajwański pro­du­cent smart­fonów wyposażał swoje urządzenia w spec­jalne opro­gramowanie wzbo­ga­ca­jące dźwięk, a w przy­padku HTC Sen­sa­tion XE nawet w porządne słuchawki Beats. I choć trzeba przyz­nać, że korek­tor Beats Audio (jak i cała firma) zbiera skra­jne opinie, to trzeba przyz­nać, że stał się jedną z cech charak­terysty­cznych smart­fonów HTC.

Rok temu Beats dokon­ało wykupu połowy tej części, którą wykupiło przedtem HTC, zmniejsza­jąc udzi­ały pro­du­centa smart­fonów tylko do 25%. Na tym jed­nak nie chce poprzes­tać, gdyż mówi się, że Beats bardzo poważnie myśli o wykupi­e­niu ostat­niej ćwiartki należącej do HTC.

Trzeba przy okazji wspom­nieć o zupełnie odmi­en­nych sytu­ac­jach obu firm. W ostat­nich lat­ach HTC przeżywa kryzys i z kwartału na kwartał generuje coraz mniejszy przy­chód, nato­mi­ast Beats tryum­fuje — o ile w roku 2010 firma mogła się pochwalić dochodami w wysokości 200 mil­ionów $, to w ubiegłym roku wyniósł on ponad 1 mld $. Czy HTC postanowi odsprzedać swoje udzi­ały w celu podreper­owa­nia budżetu? Byłaby to niegłu­pia decyzja.

Ciekawe? Podziel się!