amba

Nokia rozpoczęła wypuszczanie aktu­al­iza­cji Lumia Amber dla swoich smart­fonów na całym świecie, w tym w Polsce. Z tej okazji została udostęp­niona strona umożli­wia­jąca śledze­nie sta­tusu aktu­al­iza­cji dla poszczegól­nych wer­sji Lumii z różnych krajów.

Nokia Lumia Amber GDR2 w końcu nad­chodzi. Jest to pier­wsza tak duża aktu­al­iza­cja sys­temu Win­dows Phone 8 i wprowadza sporo zmian. Wśród nich zna­jdziemy m.in poszczególne ficz­ery:

  • Aplikacja aparatu Nokia Smart Camera
  • Glance Screen — wyświ­et­lanie prostych infor­ma­cji na wyłąc­zonym ekranie
  • Aktuliza­cja aplikacji Xbox Music
  • Aplikacja Radia FM dostępna z kafelka Muzyka + Wideo
  • Data Sense: menedżer danych paki­etowych pozwala­jący sprawdzić, ile danych zużyliśmy przez Internet
  • Wspar­cie dla VoIP w aplikac­jach typu Skype
  • Lep­sza kompaty­bil­ność przeglą­darki inter­ne­towej z HTML 5 i jej więk­sza szy­bkość działania
  • Ulep­szona aplikacja naw­igacji Nokia HERE
  • Flip to silence — wyciszanie smart­fona poprzez jego obrócenie
  • …i wiele innych!

tablumnia

Pro­ces aktu­al­iza­cyjny już się rozpoczął i doty­czy on całego świata. Lumia Amber będzie dostępna do pobra­nia za pomocą OTA, lecz na tę chwilę jeszcze ani jeden z pol­s­kich wari­antów smart­fonów jej nie otrzy­mał. Dla niecier­pli­wych Nokia stworzyła spec­jalną tabelkę z infor­ma­c­jami na temat stanu aktu­al­iza­cji, która jest dostępna tutaj. 

W momen­cie pisa­nia tego wpisu najlepiej sytu­acja przed­stawia się dla właś­ci­cieli Lumii 820 w wari­an­cie kra­jowym (bez brandingu oper­a­tora) i Plusa, oraz Lumii 920 w wari­an­cie kra­jowym, Plusa i T-Mobile — te smart­fony przeszły już akcep­tację i aktu­al­iza­cja GDR2 ma dla nich nade­jść lada chwila. Pozostałe urządzenia wciąż oczekują na wstępne zatwierdze­nie pro­cesu aktualizacyjnego.

 

 

Ciekawe? Podziel się!