iphone-5s-next-new-iphone

Smart­fony i tablety Apple nie posi­adają slotu na karty pamięci, lecz zawsze wyna­gradzała to spora ilość pamięci wewnętrznej. iPhone 5S pod tym wzglę­dem ma postawić krok do przodu za sprawą odmi­any o wielkiej pojem­ności 128 GB.

Jeszcze do niedawna ludziom bez prob­lemu wystar­czały smart­fony o pojem­ności 8 GB. Czasy się jed­nak zmieni­ają (w przy­padku mobil­nych tech­nologii nawet bardzo szy­bko) i teraz mało komu taka pojem­ność poz­woli na wygodne korzys­tanie z komórki. W cza­sach, gdy gry na smart­fony ważą kilka giga­ba­jtów, a pro­ce­sory radzą sobie bez zająknię­cia z odt­warzaniem filmów Full HD, potrzebna jest więk­sza pamięć. Jak bardzo?

iPhone 5S będzie tym samym pier­wszym smart­fonem, który będzie ofer­owany w wer­sji 128 GB. Do tej pory szczytem było 64 GB stosowane w poprzed­nim iPhonie czy w HTC One X+. Jed­nakże trzeba dodać, że nie będzie to pier­wsze urządze­nie mobilne Apple’a o takiej pojem­ności - iPad 4 gen­er­acji także posi­ada odmi­anę 128 GB.

Nowe doniesienia infor­mują nas także o tym, że nowy SoC Apple A7 będzie współpra­cował z pamię­cią LPDDR3 RAM 1 GB. Układ Apple’a będzie bazował na architek­turze ARMv8 i ma być o 20% bardziej ener­gooszczędny od swo­jego poprzednika.

Mówi się, że Apple zamierza zaprezen­tować swoje iPhone’y (5S oraz 5C — oba jed­nocześnie) już 10 września.

Via

Ciekawe? Podziel się!