Msung

Obec­nie tablety wys­tępują najczęś­ciej w dwóch rozmi­arach: 7 lub 10″. Okazuje się, że być może wkrótce doczekamy się więk­szych, bo dwu­nas­tocalowych tabletów od Apple i Sam­sunga.

Tablety są jed­nym z najpop­u­larniejszych i najchęt­niej kupowanych gadżetów ostat­nich lat. Co jed­nak może zaskaki­wać, anal­i­tycy twierdzą, że ich sprzedaż w ostat­nim kwartale zmalała wzglę­dem poprzed­niego do 45 mil­ionów sprzedanych urządzeń (spadek 9,7%). Słabo idzie nawet iPad­owi, który w pier­wszym kwartale 2013 znalazł 19,5 mil­iona naby­w­ców, a w drugim już tylko 14,6 miliona.

Co zatem robić? Odległe echo niesie wieść, że Sam­sung i Apple poważnie zas­tanaw­iają się nad wypuszcze­niem nowych urządzeń o więk­szej przekąt­nej. Ma ona wynosić 12″ lub nawet więcej. Oczy­wiś­cie, będzie to sporą zachętą do kupna tabletów — ist­nieje całkiem spora grupa kon­sumen­tów świę­cie przeko­nanych, że skoro coś jest więk­sze, to musi być też lep­sze. Nie jest to na szczęś­cie chwyt kom­plet­nie pozbaw­iony sensu — na więk­szych table­tach zde­cy­dowanie przy­jem­niej przegląda się Inter­net czy odt­warza filmy.

Jakby nie patrzeć, trudno jest wyposażyć tablety w jakieś rewolucyjne rozwiąza­nia. Zde­cy­dowanie łatwiej jest pow­ięk­szyć wyświ­et­lacz i liczyć na lep­szą sprzedaż. Ale czy to wystarczy?

Via

 

Ciekawe? Podziel się!