Lumia 900 OS Update

Win­dows Phone 8 w wer­sji GDR3 otrzyma trochę istot­nych zmian. Najwięcej z nich doty­czyć będzie umożli­wienia kom­for­towej pracy na urządzeni­ach o ponad pię­ciocalowych wyświetlaczach.

Gdyby nie sojusz Microsoftu z Nokią, Win­dows Phone 8 byłby martwy — gigant z Red­mond doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dzięki czemu opinie i prośby Finów w sprawie tworzenia kole­jnych aktu­al­iza­cji i nowych sys­temów mają dla nich spore znaczenie.

Tom War­ren z The Verge na swoim Twit­terze opub­likował następu­jący wpis, który to potwierdza:

 

 

W tłu­macze­niu na pol­ski:
Nokia z pewnoś­cią pracuje nad “tableto­fonem”. Nie znam wszys­t­kich szczegółów, lecz Win­dows Phone 8 GDR3 jest zapro­jek­towany pod niego.

 

GDR3 ma poz­wolić na obsługę wyższych rozdziel­czości, niż do tej pory (1080p) i zwięk­sze­nie liczby kafelek na ekranie głównym. Wiado­mości tek­stowe będą się syn­chro­ni­zowały z kom­put­erem. Zostanie dodana też możli­wość wyłączenia autoro­tacji ekranu.

Microsoft ma przed­stawić GDR3 w cza­sie prezen­tacji nowego tableto­fonu Nokii, która ma się odbyć w połowie wrześ­nia. Pozostałe smart­fony Nokii dostaną aktu­al­iza­cję do GDR3 pod koniec tego roku, a na początku następ­nego możemy się spodziewać Win­dowsa Phone 8.1 Blue. Plany te są dość optymisty­czne, lecz jak najbardziej prawdopodobne.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!