clipboard01re34hghggfh

Win­dows Phone zyskuje coraz więk­szą  pop­u­larność z miesiąca na miesiąc. Już teraz jego w jego sklepie przekroc­zona została granica 2 mil­iardów pobranych aplikacji. Jest nieźle!

Microsoft może mówić o szczęś­ciu. Jego plat­forma z początku była zaled­wie cieka­wostką, lecz Win­dows Phone cią­gle zyskuje na znacze­niu. Oczy­wiś­cie, wciąż ciężko porówny­wać go do Androida czy iOS-a, lecz ma on zapewnione bez­pieczne miejsce na podium najpop­u­larniejszych mobil­nych platform.

Todd Brix będący dyrek­torem naczel­nym sklepu Win­dows Phone pochwalił się, że aplikacje z jego sys­temu pobrano już ponad 2 mil­iardy razy. Dodatkowo, drugi milion

Na swój pier­wszy mil­iard pobrań Microsoft czekał aż 2 lata i  4 miesiące. Osiąg­nię­cie kole­jnego mil­iarda nie było już tak dużym prob­le­mem — wystar­czyło poczekać kole­jne 5 miesięcy. Możemy zatem przy­puszczać, że trzeci (hmm, a może czwarty? ;) ) mil­iard stuknie jeszcze w tym roku.

By mieć jakąś porów­naw­czą skalę doda­jmy, że Apple na taki sam wynik czekało 14 miesięcy, a pier­wszy mil­iard padł już po dziewięciu.

Przy okazji z  wykresu możemy się dowiedzieć też o licz­bie kra­jów, w których Win­dows Phone jest ofic­jal­nie wspier­any. Na samym początku było ich tylko 17, a z kolei teraz ta liczba urosła do 191 w momen­cie ukaza­nia się Win­dows Phone’a 8.

Via

Ciekawe? Podziel się!