samsung-unpacked-2

Sam­sung Galaxy Note III to jeden z naj­goręcej wyczeki­wanych smart­fonów tego roku. Do tej pory mogliśmy jedynie domyślać się, że zostanie zaprezen­towany pod­czas Berlińs­kich targów IFA 2013. Teraz Sam­sung daje nam znak, który to potwierdza.

To, że pre­miera Sam­sunga Galaxy Note’a III nastąpi pod­czas wrześniowych targów IFA 2013, nie jest niczym zaskaku­ją­cym. Fani kore­ańskiego pro­du­centa domyślali się tego już od dawna. Poprzed­niego roku w tym samym miejscu został przed­staw­iony Galaxy Note II, co zapewne w najwięk­szym stop­niu przy­czyniło się do tego, by uważać, że następca zostanie pokazany także w Berlinie.

Sam­sung już teraz zaprasza nas na swoją kon­fer­encję Sam­sung Unpacked Episode 2, która odbędzie się 4 wrześ­nia w Berlinie. Co ciekawe, zaprosze­nie znacząco daje nam do zrozu­mienia, że powin­niśmy się tam spodziewać nowego tableto­fonu. Sam­sung zas­tosował prostą grę słowną, za sprawą sfor­mułowa­nia Note the date (ang. zan­otuj datę). Uży­cie słowa Note oraz font i rysunki styl­i­zowane na odręczne jasno sugerują, że to właśnie tam będziemy mogli zobaczyć pre­mierę Sam­sunga Galaxy Note’a III.

Via

Ciekawe? Podziel się!