nokia-here-apps

Nokia nie tylko jest pro­du­cen­tem smart­fonów. Posi­ada ona też osobny dział zaj­mu­jący się usługą naw­iga­cyjną HERE. To właśnie on rozpoczął współpracę z Qual­com­mem, która ma na celu poprawę lokali­zowa­nia smart­fonów, gdy te zna­j­dują się wewnątrz budynków.

Usługa naw­iga­cyjna Nokia HERE sku­pia się nie tylko na wyświ­et­la­niu dróg . Pozwala ona także na oglą­danie wnętrz wielu budynków. Jak wielu? Jest ich aż 50 tys. w 69 różnych kra­jach. O ile to rozwiązanie sprawdza się naprawdę dobrze, to ist­nieje pewien prob­lem natury tech­nicznej, który w naw­igowa­niu wewnątrz budynków może irytować.

Chodzi o namierzanie naszego urządzenia za pomocą satelitów GPS. Gdy zna­j­du­jemy się na otwartej przestrzeni jest ono bardzo skuteczne. Wystar­czy wejść jed­nak na np. lot­nisko (o stacji metra to już nie wspomnę…), a nasza lokaliza­cja nie zostanie namier­zona zbyt dokład­nie. Tym właśnie chce się zająć duet Nokii i Qual­comma, aby dane te były jak najbardziej dokładne.

Docelowo obie firmy mają na celu sprawić, by smart­fony były namierzane wewnątrz budynków z dokład­noś­cią 3–5 metrów.

Qual­comm poza pro­dukcją pro­ce­sorów też ma doświad­cze­nie na tym polu. Firma posi­ada własną tech­nologię lokaliza­cyjną o nazwie IZat, która wyko­rzys­tuje wiele źródeł, jak m.in. satelity GPS i połącze­nie internetowe.

 

Via

Ciekawe? Podziel się!