Dopiero dziś ranem infor­mowal­iśmy Was o pre­mierze Moto X, a już teraz słyszy się, że ten smart­fon w niedalekiej przyszłości ma otrzy­mać wer­sję Google Play Edi­tion.

Google Play Edi­tion to odmi­any smart­fonów, które upod­ab­ni­ają je do pro­duk­tów z linii Nexus. Tak nazwane smart­fony charak­teryzują się zmienionym opro­gramowaniem na fab­rycznego Androida AOSP pozbaw­ionego nakładek pro­du­cen­tów. Można je zamówić poprzez stronę Google Play, choć aku­rat to nie jest jeszcze możliwe w Polsce.

Do Sam­sunga Galaxy S4 Google Play Edi­tion i HTC One Google Play Edi­tion wkrótce ma dołączyć Moto X Google Play Edi­tion. Czyta wer­sja smart­fona może odnieść sukces? To zależy. Od czego? Przede wszys­tkim, czy Google zde­cy­duje się na wysyłkę tych komórek na cały świat, czy ograniczy ją tylko do Ameryki, jak to zro­biła Motorola ze zwykłą odmi­aną X Phone’a. Pod znakiem zapy­ta­nia stoi też możli­wość zapro­jek­towa­nia włas­nego smart­fona z poziomu strony inter­ne­towej oraz cena.

Moto X w wer­sji Google Play Edi­tion zdaje się być całkiem dobrym pomysłem na sprzedanie więk­szej ilości egzem­plarzy, lecz trudno orzec, czy taka odmi­ana nowej Motoroli będzie ciekawsza od tej, która jest już po ofic­jal­nej pre­mierze. To się okaże wtedy, gdy… dowiemy się, jak bardzo uciążliwa jest obecna zaim­ple­men­towana nakładka systemowa ;)

Via

Ciekawe? Podziel się!