Nokia ku uciesze tym wszys­tkim, którzy ze sklerozą są na ty, pracuje nad małym urządze­niem, które poz­woli nam szy­bko zlokali­zować klucze od samo­chodu czy inne drobne rzeczy.

Nokia wkrótce ma ujawnić swoje nowe akce­so­rium do smart­fonów. Mowa o Trea­sure Tagu, który nie poz­woli nam zgu­bić drob­nych przed­miotów jak np. kluczy.

Urządze­nie to małych rozmi­arów pudełeczko, które będziemy mogli pod­czepić pod klucze. Wyko­rzys­tuje ono łączność NFC i Blue­tooth 4.0, dzięki czemu bez prob­lemu będziemy mogli je zlokali­zować. Do tego celu posłuży aplikacja LiveSight zain­stalowana na smart­fonie. Gdy będziemy zna­j­dować się w bliskiej odległości od Trea­sure Taga, będziemy mogli dodatkowo usłyszeć jego pikanie, które ułatwi jego odnalezienie.

To, co w tym akce­so­rium jest najbardziej niepoko­jące, to wbu­dowana bate­ria. Ma ona wystar­czyć na sześć miesięcy (wynik uzyskany dzięki zas­tosowa­niu Blue­tooth 4.0 o niskim poborze mocy), lecz zabraknie możli­wości jej ponownego naład­owa­nia. Praw­dopodob­nie po tym cza­sie będziemy zmuszeni wyrzu­cić urządze­nie do śmieci.

Na razie nie wiadomo, kiedy Nokia zamierza wprowadzić Trea­sure Taga do sprzedaży. Miejmy nadzieję, że cena będzie adek­watna do żywot­ności tego urządzenia.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!