Waka­cyjne podróże poza naszą granicę często się wiążą z trud­noś­ci­ami doty­czą­cymi porozu­miewa­nia się. ICOON to aplikacja, która w spry­tny sposób pozwala przeła­mać bari­ery językowe  za pomocą sym­bol­icznych grafik wyświ­et­lanych na ekranie smart­fona. Dokład­niej, jest to rozbu­dowany słownik obrazkowy na plat­formę Win­dows Phone.

Ist­nieje wiele sposobów na dogady­wanie się z obcokra­jow­cami. Można oczy­wiś­cie próbować wyuczyć się kilku pod­sta­wowych słów i zwrotów na pamięć w danym języku, lecz to zabiera dużo czasu, a rezul­taty są zazwyczaj mierne. Posi­adacze smart­fonów na pewno chęt­nie sko­rzys­tają z jed­nego z wielu tłu­maczy inter­ne­towych, lecz te nie zawsze dzi­ałają tak, jak byśmy chcieli (zwłaszcza w przy­padku bardziej egzo­ty­cznych języków). ICOON pozwala na sko­rzys­tanie z jeszcze innej metody, która opiera się na komu­nikacji poprzez zestawy sym­boli i obrazków.

Aplikacja zaw­iera w sobie pokaźny zbiór obrazków, które mogą zostać użyte w celu porozu­mienia się z osobą, która nie zna naszego języka. Grafiki są one wyko­nane w czytelny sposób, który nie powinien nikomu przys­porzyć prob­lemów w zrozu­mie­niu ich znaczenia.

Oto szczegółowy opis aplikacji, który możemy znaleźć na stronie sklepu Win­dows Phone:

Aplikacja ICOON to jedyny w swoim rodzaju obrazkowy słownik, który pomoże Ci w komu­nikacji za granicą! Nie znasz języka? Nie wiesz jak zapy­tać o najbliższą restau­rację, banko­mat, pil­niczek do paznokci? Po prostu pokaż na ekranie swo­jego tele­fonu, o co Ci chodzi. Aplikacja ICOON to ilus­trowany słownik stwor­zony przy współpracy wydawnictwa AMBEPRESS i firmy Nokia, który posi­ada kilka prak­ty­cznych funkcji:

• 1000 ilus­trowanych ikon (w tym 170 kolorowych zdjęć) podzielonych na 12 kat­e­gorii
• Możli­wość edy­cji opisu ikon
• Dwie wer­sje językowe
• Możli­wość doda­nia ikon do sekcji ulubione

 

Aplikacją warto się zain­tere­sować cho­ci­ażby z tego względu, że nie kosz­tuje ani grosza. Dodatkowo, jest kom­paty­bilna zarówno z sys­te­mem Win­dows Phone 8, jak i starszym Win­dows Phone 7, a korzys­tać z niej można w dwóch językach: ang­iel­skim i polskim.

Jeśli zamierza­cie jechać na dalekie wakacje, powin­niś­cie pobrać ICOON — nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda!

ICOON — Down­load (Win­dows Phone 8)

Ciekawe? Podziel się!