Firma Zound właśnie zaprezen­towała trzy nowe pary słuchawek, które zostały stwor­zone z myślą o posi­adaczach smart­fonów Nokia Lumia. Są kolorowe, modne i w dobrej cenie. Miejmy nadzieję, że ich brzmie­nie również zadowala.

Zound to firma, która spec­jal­izuje się w pro­dukcji kom­pak­towych zestawów słuchawkowych. Niestety, nie mogę powiedzieć niczego o jakości jej pro­duk­tów, gdyż nigdy z nich nie korzys­tałem. Będąc szcz­erym powiem więcej — nieszczegól­nie przy­pom­i­nam sobie nazwę tej firmy.

Abstrahu­jąc od tego, właśnie ta firma zaprezen­towała trzy mod­ele słuchawek stwor­zonych z myślą o smart­fonach Nokia Lumia.

Zound Boom to słuchawki nauszne będące naj­droższym i najwięk­szym spośród trzech nowych pro­duk­tów. Zostały zapro­jek­towane w taki sposób, by wyciszyć jak najwięcej dźwięków z otoczenia, a ich ksz­tałt gwaran­tuje całkiem dobrą wygodę. Cena: 27 €

Zound Knock to model pośredni. Zostały stwor­zone dla osób, które lubią słuchawki nauszne, lecz jed­nocześnie nie chcą prze­j­mować się ich sporymi wymi­arami i wagą. Cena: 22 €

Ostat­nie są słuchawki Zound Pop. Jest to model douszny. Gumki otacza­jące mem­branę zostały wygięte pod niewielkim kątem wzglę­dem reszty obu­dowy, dzięki czemu słuchawki wchodzą głę­biej. W zestawie dołąc­zone są trzy pary gumek różnej wielkości. Cena: 18 €

Wszys­tkie z powyższych słuchawek posi­adają wbu­dowany mikro­fon, poje­dynczy przy­cisk wielo­funkcyjny oraz sys­tem ułatwia­jący prze­chowywanie kabla w zwiniętej pozy­cji. Będą dostępne w trzech kolorach: czer­wonym, żół­tym i cyjankowym. Bardzo niemile rozczarowuje mnie brak czarnej i białej wersji.

Nowe słuchawki Zoound mają wejść do sprzedaży we wrześniu.

Via

Ciekawe? Podziel się!